• Odbierz prezent
CIECH: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję (2021-06-22 20:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, podjęła uchwały w sprawie powołania na nową, trzyletnią kadencję wszystkich obecnych Członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza powierzyła Członkom Zarządu pełnienie dotychczasowych funkcji, tj. Panu Dawidowi Jakubowiczowi funkcję Prezesa Zarządu, a Panu Mirosławowi Skowronowi oraz Panu Jarosławowi Romanowskiemu funkcje Członków Zarządu.

Życiorysy powołanych Członków Zarządu Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki http://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/o-ciech/zarzad/.

Spółka informuje, że według złożonych przez Członków Zarządu oświadczeń, żaden z Członków Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Dawid Jakubowicz poza działalnością w Spółce :
1.jest członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. z siedzibą w Luxemburgu, prowadzącej działalność niekonkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
2.prowadzi Consulting and Management Services by Dawid Jakubowicz, firmę prowadzącą działalność niekonkurencyjną w stosunku do działalności Spółki,
3.jest wspólnikiem SPV Angel Investors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadzącej działalność niekonkurencyjną w stosunku do działalności Spółki

Pan Mirosław Skowron prowadzi działalność pod nazwą PPU SMDI 3, firmę prowadzącą działalność niekonkurencyjną w stosunku do działalności Spółki.

Pan Jarosław Romanowski nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 29 marca 2018 r. W sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dz. U. Z 2018 r., poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of CIECH S.A. (the “Company” or “Issuer”) herewith informs that on 22 June 2021, in connection with the end of the current term of office of the Management Board on the date of the Annual General Meeting of the Company approving the financial statements for the financial year 2020, the Supervisory Board of the Company adopted resolutions on the appointment, for a new, three-year term of office, of all current Members of the Management Board of the Company. 

The Supervisory Board entrusted the members of the Management Board with their previously performed functions, i.e. Mr Dawid Jakubowicz as the President of the Management Board, and Mr Mirosław Skowron and Mr Jarosław Romanowski with the function of Management Board Members.

The CVs of the appointed Members of the Management Board of the Company can be found on the Company's website: http://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/o-ciech/zarzad/.

The Company informs that, according to the declarations submitted by Members of the Management Board Members, none of the Management Board Members conducts any activity in competition to the Issuer, none of them is a partner in a competitive partnership, incl. a private partnership, or a member of any governing body of any competitive corporation, or a member of any governing body of any other competitive legal entity, and none of them has not been entered in to the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act.

Apart from his activity in the Company, Mr Dawid Jakubowicz:

1.  is a member of the Management Board of Kulczyk Investments S.A. with its registered office in Luxembourg – an activity that is not in competition to the Company’s business;

2.   conducts Consulting and Management Services by Dawid Jakubowicz – an activity that is not in competition to the Company’s business, and  

3.   is a shareholder of SPV Angel Investors Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw – an activity that is not in competition to the Company’s business

Mr Mirosław Skowron conducts PPU SMDI 3 – an activity that is not in competition to the Company’s business.

Mr Jarosław Romanowski does not carry out any other activity outside the business of the Company.

Legal basis:  § 5 point 5 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).


CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-22Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk