• Odbierz prezent
CIECH: Podział spółki zależnej od Emitenta (2021-04-01 10:12)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr11/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

CIECH
Temat


Podział spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym CIECH S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informowała o przyjęciu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 („Strategia”), raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 25 listopada 2019 r., w którym Spółka poinformowała o przyjęciu Koncepcji Reorganizacji Grupy CIECH oraz raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w którym Zarząd poinformował o przyjęciu przez spółki bezpośrednio zależne od Emitenta: CIECH Vitrosilicon S.A. („CIECH Vitrosilicon”) oraz CIECH Vitro sp. z o.o. („CIECH Vitro”), planu podziału CIECH Vitrosilicon poprzez przeniesienie z CIECH Vitrosilicon obszaru biznesowego Opakowania („BU Opakowania”) do CIECH Vitro, Spółka informuje, że w dniu 1 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) zarejestrował podział CIECH Vitrosilicon („Podział”).

Podział został dokonany poprzez wydzielenie BU Opakowania do CIECH Vitro (podział przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.).

Jak informowała Spółka w raporcie bieżącym nr 38/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Podział ma na celu realizację zasadniczego celu wynikającego ze Strategii, tj. stworzenie efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy.

Jednocześnie, w następstwie zarejestrowania Podziału, Sąd Rejestrowy dokonał:
1. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego CIECH Vitro z kwoty 5.000 zł o kwotę 1.130.500,00 zł, tj. do kwoty 1.135.500,00, który jest podzielony na 22.710 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, z czego: Emitentowi zostało przyznane 8.851 udziałów, a spółce bezpośrednio zależnej od Emitenta - Ciech Soda Polska S.A. w Inowrocławiu, będącej dotychczas mniejszościowym akcjonariuszem CIECH Vitrosilicon - 13.759 udziałów,
2. rejestracji obniżenia kapitału zakładowego CIECH Vitrosilicon z kwoty 33.395.545,00 zł o kwotę 9.311.140,00 zł do kwoty 24.084.405,00 zł poprzez umorzenie 1.862.228 akcji serii A, B, C i F, z czego 1.133.246 akcji serii A, B, C i F przysługiwało spółce zależnej od Emitenta - CIECH Soda Polska S.A. (i były to wszystkie akcje przysługujące tej spółce), a 728.982 akcji serii A, B, C i F przysługiwało Emitentowi. W następstwie rejestracji obniżenia kapitału zakładowego CIECH Vitrosilicon, Emitent stał się jedynym akcjonariuszem CIECH Vitrosilicon.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


With reference to Current Report No. 34/2018 of 5 December 2018, in which CIECH S.A. (the “Issuer” or “Company”) informed about the adoption of the CIECH Group’s Strategy for 2019-2021 (the “Strategy”), Current Report No. 47/2019 of 25 November 2019, in which the Company advised on the adoption of the CIECH Group’s Reorganisation Concept, and Current Report No. 38/2020 of 30 December 2020, in which the Management Board informed about the adoption by the Issuer's direct subsidiaries: CIECH Vitrosilicon S.A. (“CIECH Vitrosilicon”) and CIECH Vitro sp. z o.o. (“CIECH Vitro”), the plan for the division of CIECH Vitrosilicon by transferring the Packaging business unit (the “Packaging BU”) from CIECH Vitrosilicon to CIECH Vitro, the Company herewith informs that on 1 April 2021, the District Court in Zielona Góra, 8th Commercial Division of the National Court Register (the “Registry Court”) registered the division of CIECH Vitrosilicon (the “Division”).

The Division was completed by the separation of the Packaging BU and moving it to CIECH Vitro (division by separation in accordance with article 529 § 1 point 4 of the Commercial Companies Code (CCC)).

As advised by the Company in its Current Report 38/2020 of 30 December 2020, the purpose of the Division is to attain the main goal under the Strategy, i.e. to create an effective and diversified chemical holding company generating long-term positive value for its shareholders.

At the same time, following the registration of the Division, the Registry Court:

1.       registered an increase in the share capital of CIECH Vitro from PLN 5,000 by PLN 1,130,500.00, i.e. up to the amount of PLN 1,135,500.00, divided into 22,710 shares with a nominal value of PLN 50 each, of which: 8,851 shares were taken by the Issuer, and 13,759 shares – by a direct subsidiary of the Issuer - Ciech Soda Polska S.A. based in Inowrocław, previously a minority shareholder of CIECH Vitrosilicon; and

2.       registered a decrease in the share capital of CIECH Vitrosilicon from PLN 33,395,545.00 by PLN 9,311,140.00, i.e. to the amount of PLN 24,084,405.00, through redemption of 1,862,228 Series A, B, C and F shares, of which a subsidiary of the Issuer, CIECH Soda Polska S.A., was entitled to 1,133,246 Series A, B, C and F shares (and these were all the shares owned by this company), and the Issuer was entitled to 728,982 Series A, B, C and F shares. As a consequence of the registration of the decrease in the share capital of CIECH Vitrosilicon, the Issuer became the sole shareholder of CIECH Vitrosilicon.

Legal basis: Article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Dawid Jakubowicz


Jarosław Romanowski
Prezes Zarządu


Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk