• Odbierz prezent
CIECH: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania energii pochodzącej z małych i mikro modułowych reaktorów jądrowych. (2021-09-08 12:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia: 2021-09-08
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania energii pochodzącej z małych i mikro modułowych reaktorów jądrowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent” lub „CIECH”) informuje, iż w dniu 8 września 2021 roku pomiędzy CIECH i SYNTHOS GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „SGE” oraz łącznie „Strony”) został podpisany list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania przez spółki z Grupy CIECH („Spółki”) energii pochodzącej z małych (Small Modular Reactors) („SMR”) i mikro reaktorów modułowych (Micro Modular Reactors) („MMR”).

Podpisany list intencyjny umożliwi Emitentowi przeprowadzenie gruntownej analizy wykorzystania technologii SMR i MMR w Spółkach.

List intencyjny przewiduje nawiązanie długofalowej współpracy w zakresie określenia charakterystyki potrzeb w zakresie dostaw energii na potrzeby Spółek przy zastosowaniu technologii SMR i MMR, wypracowanie modelu dostaw energii, określenia możliwości i warunków budowy instalacji SMR i MMR na terenie Spółek oraz ustalenie brzegowych warunków umowy dostawy energii do Spółek.

SGE pracuje między innymi nad wdrożeniem technologii SMR i MMR mając na celu stworzenie stabilnych źródeł wytwarzania czystej, bez emisyjnej energii elektrycznej oraz cieplnej, w szczególności na cele przemysłowe oraz po kosztach konkurencyjnych w stosunku do źródeł tradycyjnych. SGE jest stroną szeregu porozumień z dostawcami technologii w obszarze energetyki jądrowej, w szczególności jest strategicznym i wyłącznym partnerem GE-Hitachi Nuclear Energy Americas LLC w zakresie wdrożenia innowacyjnej technologii SMR w postaci reaktora BWRX-300.

Współpraca Stron wpisuje się w przyjętą przez Emitenta Strategię Grupy CIECH z dnia 5 grudnia 2018 roku (raport bieżący nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku), Strategię ESG Grupy CIECH (https://esgciech.com/) i działania Grupy mające na celu:
1. zmniejszenie emisji CO2 Grupy o 33% do roku 2026,
2. wycofanie węgla jako surowca do produkcji energii do roku 2033,
3. osiągnięcie neutralności klimatycznej Grupy (net zero) do roku 2040.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of CIECH S.A. (the “Issuer” or “CIECH”) herewith informs that a letter of intent was signed on 8 September 2021 between CIECH and SYNTHOS GREEN ENERGY S.A. with its registered office in Warsaw (“SGE”, and jointly as the “Parties”) on establishing cooperation in the use of energy from small and micro modular reactors (“SMR”) and (MMR”) respectively) by companies from the CIECH Group (the “Companies”).

The executed letter of intent will enable the Issuer to carry out a thorough analysis of the use of SMR and MMR technologies in the Companies.

The letter of intent provides for the establishment of long-term cooperation in defining the characteristics of energy supplies for the needs of the Companies using SMR and MMR technologies, developing an energy supply model, determining the possibility of, and conditions for, the construction of SMR and MMR installations on the premises of the Companies, and establishing the boundary terms of the contract for the energy supply to the Companies.

SGE is working, among others, on the implementation of SMR and MMR technologies with a view to creating stable sources of generation of clean emission-free electricity and heat, in particular, for industrial purposes, and at competitive costs compared to traditional sources. SGE is a party to a number of agreements with nuclear power technology suppliers, in particular, it is a strategic and exclusive partner of GE-Hitachi Nuclear Energy Americas LLC in the implementation of the innovative SMR technology in the form of the BWRX-300 reactor.

The cooperation of the Parties is in line with the strategy of the CIECH Group adopted by the Issuer on 5 December 2018 (Current Report No. 34/2018 of 5 December 2018), the ESG Strategy of the CIECH Group (https://esgciech.com/) and the Group’s activities aimed at:

1.    reduction of the Group’s CO2 emissions by 33% by 2026,

2.    withdrawal of coal as a raw material for energy production by 2033, and

3.    achieving the Group's climate neutrality (net zero) by 2040.

Legal basis: Article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-09-08Dawid JakubowiczMirosław Skowron
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk