• Odbierz prezent
CIECH: Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta w sprawie kontynuacji  współpracy w zakresie budowy spalarni odpadów. (2021-03-26 19:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od Emitenta w sprawie kontynuacji współpracy w zakresie budowy spalarni odpadów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent” lub „CIECH”) informuje, iż w dniu 26 marca 2021 roku pomiędzy Emitentem, CIECH Soda Polska S.A. („dalej: „Spółka Zależna”), Budimex S.A. (dalej „Budimex”), EEW Energy from Waste GmbH (dalej: „EEW”), EEW Energy from Waste Polska sp. z o.o. (dalej: „EEW Polska”), FBSerwis S.A. (dalej: „FBSerwis”) oraz Gminą Janikowo (dalej łącznie: „Strony”) został podpisany:
1. list intencyjny w sprawie kontynuowania współpracy w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie przez EEW, EEW Polska i FBSerwis, na nieruchomości należącej do Spółki Zależnej (dalej: „Nieruchomość”), instalacji do termicznego przekształcania odpadów (dalej odpowiednio: „Drugi List Intencyjny”, „Inwestycja”, „Instalacja”) oraz
2. Memorandum of Understanding (dalej: „Drugie MoA”).

Strony prowadziły współpracę w zakresie realizacji Inwestycji na podstawie listu intencyjnego (dalej: „Pierwszy List Intencyjny”) oraz Memorandum of Understanding (dalej: „Pierwsze MoA”), zawartych w dniu 23 marca 2020 r., o podpisaniu których emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2020 z dnia 23 marca 2020 r („Raport”).

Z uwagi na zmieniające się okoliczności prawne (dalej: „Okoliczności Prawne”), w tym między innymi:
1. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) (sprawa T-699/17), w którym TSUE stwierdził nieważność decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ( ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE" co może mieć wpływ na Inwestycję i Instalację, oraz
2. brak wymogu wpisania Instalacji na listę, która miała zostać opublikowana przez Ministra właściwego do spraw środowiska,
Strony, postanowiły kontynuować współpracę na podstawie nowo podpisanych Drugiego Listu Intencyjnego oraz Drugiego MoA. po wygaśnięciu Pierwszego Listu Intencyjnego oraz Pierwszego MoA.

Celem Drugiego Listu Intencyjnego jest współpraca Stron w pracach nad oceną opłacalności i wykonalności, przygotowaniem warunków do podjęcia decyzji o zaangażowaniu się w Inwestycję i budowę Instalacji oraz uregulowanie zasad współpracy Stron w związku z przygotowaniem i realizacją Inwestycji, w tym: współpraca w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej Instalacji. Poza zobowiązaniem Stron do działania w dobrej wierze oraz lojalnej współpracy w celu realizacji Inwestycji, Drugi List Intencyjny nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań pomiędzy Stronami. Realizacja Inwestycji jest uzależniona od ziszczenia się wielu niepewnych warunków, w tym od pozyskania wszystkich wymienionych powyżej zgód i pozwoleń.

Podstawowym celem Instalacji z punktu widzenia Grupy Ciech będzie zaopatrywanie zakładu produkcyjnego Spółki Zależnej, zlokalizowanego w Janikowie w energię cieplną (parę technologiczną).

Emitent zakłada, że nawiązanie niniejszej współpracy i odbiór energii cieplnej pochodzącej z Instalacji w Janikowie będzie miało pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy CIECH poprzez obniżenie ceny energii cieplnej, kluczowego składnika przy produkcji sody i soli oraz obniżenie emisji CO2 przez zakład produkcyjny Spółki Zależnej zlokalizowany w Janikowie.

Inwestycja będzie prowadzona oraz w całości finansowana przez spółkę celową powołaną przez EEW, EEW Polska i FBSerwis (dalej: „SPV”). Budimex zobowiązuje się wspierać w przedsięwzięciu FBSerwis swoimi zasobami ludzkimi, technicznymi i finansowymi. Spółka Zależna nie będzie brała udziału w finansowaniu Inwestycji.

Przewidywane uruchomienie Instalacji powinno nastąpić w połowie 2026 roku, pod warunkiem uzyskania przez SPV niezbędnych decyzji i pozwoleń najpóźniej w IV kwartale 2023 roku.

Strony zakładają odbiór przez Spółkę Zależną energii cieplnej w ilości około 850 GWh rocznie.

W ramach Drugiego MoU strony ustaliły zasady kontynuacji współpracy, w tym poprzez podpisanie umowy o realizacji Inwestycji, Umowy Najmu, umowy dostawy energii cieplnej do zakładu Spółki Zależnej w Janikowie, długoterminowego kontraktu na dostawę odpadów. W trakcie negocjacji warunków umowy dostawy energii cieplnej Strony ustalą między innymi termin rozpoczęcia dostaw energii cieplnej oraz czas współpracy.

Emitent przewiduje, że współpraca dotycząca dostarczania energii cieplnej z Instalacji będzie analogiczna do rozwiązań funkcjonujących już w Grupie CIECH, gdzie podobna współpraca występuje w CIECH Soda Deutschland z dostawcą ciepła z grupy kapitałowej REMONDIS.

Kontynuacja współpracy Stron wpisuje się w przyjętą przez Emitenta Strategię Grupy CIECH z dnia 5 grudnia 2018 roku (raport bieżący nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku) i działania Grupy mające na celu:
1. zmniejszenie ilości emisji dwutlenku węgla przez Emitenta i Spółkę zależną,
2. dostosowanie miksu energetycznego do zmieniających się warunków rynkowych i trendów w zakresie ochrony środowiska oraz zakładaną neutralność w zakresie CO2 w Europie do 2050 roku oraz
3.obniżenie ceny ciepła i zwiększenie dyspozycyjność źródła ciepła w zakładach produkcyjnych Spółki Zależnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of CIECH S.A. (the “Issuer” or “CIECH”) herewith informs that on 26 March 2021, the Issuer, CIECH Soda Polska S.A. (the “Subsidiary”), Budimex S.A. (“Budimex”), EEW Energy from Waste GmbH (“EEW”), EEW Energy from Waste Polska sp. z o.o. (“EEW Polska”), FBSerwis S.A. (“FBSerwis”) and the Municipality of Janikowo (collectively as the “Parties”) signed:

1.   a letter of intent to continue their cooperation in the implementation of an investment consisting in the construction of a thermal waste treatment installation by EEW, EEW Polska and FBSerwis (the “Second Letter of Intent”, “Investment” and Installation” respectively)  at a real estate property owned by the Subsidiary (the “Property”), and

2.  a Memorandum of Understanding (the “Second MoA”).

The Parties cooperated in the implementation of the Investment on the basis of a letter of intent (the “First Letter of Intent”) and a Memorandum of Understanding (the “First MoA”), concluded on 23 March 2020, the execution of which was notified by the Issuer in its Current Report No. 13/2020 of 23 March 2020 (the “Report”).

Due to a change in legal circumstances (the “Legal Circumstances”), including, among others:

1.  Judgment of the Court of Justice of the European Union (CJEU) (case number T-699/17), in which the CJEU confirmed the invalidity of the Commission Implementing Decision (EU) 2017/1442 of 31 July 2017 (establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for large combustion plants”, which may have an impact on the Investment and Installation; and

2.  no requirement to enter the Installation on the list to be published by the Minister responsible for the environment.

After the expiry of the First Letter of Intent and the First MoA, the Parties decided to continue with their cooperation under the newly executed Second Letter of Intent and the Second MoA.

The purpose of the Second Letter of Intent is the cooperation of the Parties in the assessment of profitability and feasibility, preparation of conditions for making a decision to engage in the Investment and construction of the Installation, and defining the principles of cooperation among the Parties in connection with the preparation and implementation of the Investment, including: cooperation in obtaining an environmental permit decision, a building permit, an integrated permit or a waste processing authorisation for this Installation. Apart from the obligation of the Parties to act in good faith and their loyal cooperation in order to implement the Investment, the Second Letter of Intent does not create any liabilities among the Parties. The implementation of the Investment depends on the fulfilment of numerous uncertain conditions, including, the ability to obtain all the aforementioned permits and authorisations.

The primary objective of the installation, from the point of view of the CIECH Group, will be to supply the Subsidiary's production plant, located in Janikowo, with thermal energy (process steam).

The Issuer assumes that establishing this cooperation and receiving thermal energy from the Installation in Janikowo will have a positive impact on the consolidated financial results of the CIECH Group by reducing the price of heat, which is a key component in the production of soda and salt, and reducing CO2 emissions by the Subsidiary's production plant located in Janikowo.

The Investment will be implemented and financed, in its entirety, by a special purpose vehicle established by EEW, EEW Polska and FBSerwis (hereinafter referred to as the “SPV”). Budimex has agreed to support FBSerwis with its human, technical and financial resources. The Subsidiary will not participate in financing the Investment.

The commissioning of the Installation is anticipated towards the middle of 2026, provided that the SPV obtains all necessary decisions and authorisations, at the latest, in the fourth quarter of 2023.  

The Parties assume that the Subsidiary will be receiving heat of at least 850 GWh per annum.

As part of the Second MoU, the parties agreed on the terms of such continued cooperation, including, among others, the execution of an Investment implementation agreement, a Lease Agreement, an agreement for the supply of heat to the Subsidiary's plant in Janikowo, and a long-term contract for the supply of waste. During the negotiation of the terms and conditions of the agreement for the supply of heat, the Parties are to agree, among others, on the date of commencement of the heat supply and the duration of their cooperation. 

The Issuer anticipates that the cooperation in the supply of heat from the Installation will be analogous to solutions already existing within the CIECH Group, where similar cooperation exists in CIECH Soda Deutschland with its heat supplier from the REMONDIS Group.  

The continued cooperation between the Parties fits in well into the CIECH Group Strategy adopted by the Issuer of 5 December 2018 (Current Report No. 34/2018 of 5 December 2018) and activities of the Group aimed at:

1. reduction of carbon dioxide emissions by the Issuer and the Subsidiary,

2. adaptation of the energy mix to changing market conditions and environmental protection trends, and the assumed CO2 neutrality in Europe by 2050; and 

3. lowering the heat price and increasing the availability of the heat source at the Subsidiary's production plants. 

Legal basis: Article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).
CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Dawid Jakubowicz


Jarosław Romanowski
Prezes Zarządu


Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk