• Odbierz prezent
CIECH: Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy. (2021-05-20 12:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki przedkładanym na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wyrażonym w Uchwale Zarządu CIECH S.A. z dnia 18 maja 2021 r., w sprawie przeznaczenia osiągniętego przez Spółkę zysku netto w roku 2020 oraz wypłaty dywidendy, podjęła w dniu 20 maja 2021 r. uchwałę, w której zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
1. przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2020 w wysokości 155 287 361,59 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 59/100 groszy), w całości na wypłatę dywidendy,
2. przeniesienie kwoty 2 812 365,41 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 41/100 groszy) z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy,
3. wypłacenie dywidendy w wysokości 158 099 727,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 00/100 groszy), to jest 3,00 zł (słownie: trzy złote) z zysku netto Spółki za 2020 rok powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.

Emitent poinformował o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie propozycji podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2020 oraz wypłacie dywidendy raportem bieżącym nr 15/2021 z dnia 18 maja 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of CIECH S.A. (the "Issuer" or “Company”) herewith informs that on 20 May 2021, the Supervisory Board of the Company, upon review of the application by the Management Board of the Company to be proposed at the Annual General Meeting, as expressed in Resolution of the Management Board of CIECH S.A. of 18 May 2021, on the allocation of the net profit generated by the Company in 2020 and payment of dividend, adopted a resolution with the following recommendations to the Annual General Meeting:

1.         to allocate the net profit generated by the Company in 2020, in the amount of PLN 155 287 361,59  to the payment of dividend,

2.         to transfer the amount of PLN 2 812 365,41 from the reserve capitals created from profits, in order to allocate it to the payment of dividend, 

3.         to distribute dividend in the amount of PLN 158 099 727,00, i.e. PLN 3.00 per share from the net profit of the Company for 2020, increased by the amount transferred from the reserve capital created from profits.

The Issuer published information on the approval by the Management Board of the Issuer of a resolution on the proposal of the allocation of the net profit of the Issuer for the financial year 2020 and payment of divided in its current report no. 15/2021 of 18.05.2021.

At the same time, the Company informs that the final decision on the allocation of the net profit for 2020 and payment of dividend will be made by the Annual General Meeting of CIECH S.A

Legal basis: Article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-20Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk