• Odbierz prezent
CIECH: Korekta raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. (2021-06-02 20:01)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021K
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) koryguje raport bieżący nr 19/2021 z dnia 26 maja 2021 r. dotyczący projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r. wprowadzając zmiany w treści:
1. uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
2. uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2020, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Zmiany w treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są następstwem zmiany rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej ustalenia dnia dywidendy, o której Spółka informowała w raporcie nr 20/2021 w dniu 2 czerwca 2021 r. oraz ze zmianą porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o której Spółka informowała w korekcie raportu nr 18/2021 w dniu 2 czerwca 2021 r.

W załączeniu Zarząd spółki przekazuje zmienioną uchwałę nr 2 oraz zmienioną uchwałę nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Mając ponadto na uwadze wymagania art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki przekazuje zestawienie proponowanych zmian statutu Spółki w ramach pkt. 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Zmienione Uchwały ZWZ - PL.pdfZmienione uchwały ZWZ - PL
Zmienione Uchwały ZWZ - ENG.pdfZmienione uchwały ZWZ - ENG
Proponowane zmiany statutu CIECH PL.pdfProponowane zmiany statutu CIECH PL
Proponowane zmiany statutu CIECH ENG.pdfProponowane zmiany statutu CIECH ENG
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of CIECH Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (the “Company”) herewith corrects its Current Report No. 19/2021 of 26 May 2021 regarding draft resolutions of the Annual General Meeting of the Company, convened for 22 June 2021, by changing the contents of:

1.       Resolution No. 2 of the Annual General Meeting of the Company on the adoption of the agenda of the Annual General Meeting, and

2.       Resolution No. 7 of the Annual General Meeting of the Company on the distribution of the net profit of CIECH S.A. for the financial year 2020, transfer of the amount from the supplementary capitals created from profit, which may be allocated to dividend payment, in order to allocate it to the payment of dividends, and the dividend payment, and to determine the dividend record and the dividend payment dates.

Changes to the contents of the resolutions of the Annual General Meeting of the Company follow the change in the recommendation of the Management Board of the Company regarding the determination of the dividend record date, as advised by the Company in its Report No. 20/2021 on 2 June 2021 and the change of the agenda of the Annual General Meeting of the Company, as advised by the Company in its corrected Report No. 18/2021 on 2 June 2021.

The Management Board encloses amended Resolution No. 2 and amended Resolution No. 7 of the  Annual General Meeting of the Company. Considering the requirements of article 402 § 2 of the Code of Commercial Companies the Management Board presents the statement of amendments to the Articles of Association of the Company.

Legal basis: § 15 section 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk