• Odbierz prezent
CIECH: Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. (2021-06-02 19:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021K
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) koryguje raport bieżący nr 18/2021 z dnia 26 maja 2021 r. roku dotyczący zwołania na dzień 22 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wprowadzając doprecyzowanie pkt 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym uchwały dotyczącej między innymi udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.”
Dotychczasowe brzmienie pkt. 17 porządku obrad było:
„17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.”.

Uwzględniając powyższą zmianę, zmieniony (doprecyzowany) porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:
ZMIENIONY PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2020 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym uchwały dotyczącej między innymi udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
20. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt. 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt 17 porządku obrad ZWZ PL.pdfOgłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt. 17 porządku obrad ZWZ PL
Ogłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt 17 porządku obrad ZWZ ENG.pdfOgłoszenie o doprecyzowaniu zapisu pkt 17 porządku obrad ZWZ ENG
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of CIECH Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (the “Company”) herewith corrects its Current Report No. 18/2021 of 26 May 2021 on the convening of the Annual General Meeting of the Company for 22 June 2021, introducing a clarification of item 17 of the agenda of the Annual General Meeting of the Company, by giving it the following new wording:

“17. Adoption of a resolutions on amendments to the Articles of Association regarding, among others, granting the Management Board the authorisation to increase the share capital of the Company within the limits of its authorised capital, through the issue of shares of new series and the issue of subscription warrants, with the option of excluding the right of the existing shareholders to acquire the issued shares and warrants, in part or in full, as well as to apply for admission to trading on the regulated market and dematerialisation of shares issued as part of the issue of new series and to amend the Articles of Association in connection with the exercise of the rights arising from such authorisation.”

The existing wording of item 17 was as follows:

“17. Adoption of a resolution on amendments to the Articles of Association of CIECH S.A.”.

In consideration of the above change, the amended (clarified) agenda of the Annual General Meeting of the Company is as follows:

AMENDED AGENDA:

1.           The opening of the Annual General Meeting of Shareholders.

2.           Election of the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders.

3.           Determination that the Annual General Meeting of Shareholders was duly convened and is capable of adopting resolutions.

4.           Adoption of the agenda.

5.           Consideration of the Report of the Management Board on the activity of CIECH Group and CIECH S.A. for 2020, together with the Non-Financial Report of CIECH Group for 2020.

6.           Consideration of the Separate Financial Statements of CIECH S.A. for financial year 2020.

7.           Consideration of the Consolidated Financial Statements of CIECH Group for financial year 2020.

8.           Consideration of the Report of the Supervisory Board of CIECH S.A. on the activity in financial year 2020, including a report on the results of evaluation of reports on the activity of CIECH Group and CIECH S.A. for 2020, financial statements of CIECH S.A. and CIECH Group for 2020, taking into account the assessment of the internal control system and the system for the management of risks which are significant to the Company, as well as the proposal of the Management Board regarding the distribution of net profit of CIECH S.A. for 2020.

9.           Adoption of a resolution on the approval of the Report of the Management Board on the activities of CIECH Group and CIECH S.A. for 2020, together with the Non-Financial Report of CIECH Group for 2020.

10.       Adoption of a resolution on the approval of the Separate Financial Statements of CIECH S.A. for financial year 2020.

11.       Adoption of a resolution on the approval of the Consolidated Financial Statements of CIECH Group for financial year 2020.

12.       Adoption of a resolution on the approval of the Report of the Supervisory Board of CIECH S.A. on the activity in financial year 2020, including a report on the results of evaluation of reports on the activity of CIECH Group and CIECH S.A. for 2020, financial statements of CIECH S.A. and CIECH Group for financial year 2020, taking into account the assessment of the internal control system and the system for the management of risks which are significant to the Company, as well as the proposal of the Management Board regarding the distribution of net profit of CIECH S.A. for 2020.

13.       Adoption of a resolution on the distribution of net profit for financial year 2020.

14.       Adoption of a resolution on the granting to members of the Management Board of acknowledgement of the fulfilment of their duties in financial year 2020.

15.       Adoption of a resolution on the granting to members of the Supervisory Board of acknowledgement of the fulfilment of their duties in financial year 2020.

16.       Adoption of a resolution on the opinion of the Report of the Supervisory Board of CIECH S.A. on remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board for the years 2019 and 2020.

17.       Adoption of a resolutions on amendments to the Articles of Association regarding, among others, granting the Management Board the authorisation to increase the share capital of the Company within the limits of its authorised capital, through the issue of shares of new series and the issue of subscription warrants, with the option of excluding the right of the existing shareholders to acquire the issued shares and warrants, in part or in full, as well as to apply for admission to trading on the regulated market and dematerialisation of shares issued as part of the issue of new series and to amend the Articles of Association in connection with the exercise of the rights arising from such authorisation.

18.       Adoption of a resolution on granting authorisation to the Supervisory Board of CIECH S.A. to adopt the consolidated text of the Articles of Association of CIECH S.A.

19.       Adoption of a resolution on changes to the Regulations of the General Meeting of Shareholders.

20.       Closure of the General Meeting.

The Management Board of the Company herewith encloses the announcement on the clarification of item 17 of the agenda of the Annual General Meeting of the Company.

Legal basis: § 15 section 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk