• Odbierz prezent
CIECH: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 r. oraz wypłaty dywidendy (2021-06-22 12:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 r. oraz wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę, w której postanowiono:
1. przeznaczyć zysk netto CIECH S.A. za rok 2020 w wysokości 155 287 361,59 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 59/100 groszy) w całości na wypłatę dywidendy;
2. przenieść 2 812 365,41 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 41/100 groszy) z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy;
3. wypłacić dywidendę w wysokości 158 099 727,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 00/100 groszy), to jest 3,00 złote (słownie: trzy złote) na jedną akcję z zysku netto Spółki za 2020 rok powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.

Jednocześnie ZWZ Spółki ustaliło dzień dywidendy na 30 czerwca 2021 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Ciech S.A. (the “Company”) herewith informs that on 22 June 2021 the Annual General Meeting (the “AGM”) resolved as follows:

1.to allocate the net profit of CIECH S.A. for 2020 in the amount of PLN 155,287,361.59 (in words: one hundred and fifty-five million two hundred and eighty-seven thousand three hundred and sixty-one, and 59/100 zlotys), in its entirety, to the payment of dividends;

2.to transfer PLN 2,812,365.41 (in words: two million eight hundred and twelve thousand three hundred and sixty-five, and 41/100 zlotys) from the supplementary capitals created from profit, which may be allocated to dividend payment, in order to allocate this amount to dividend payment;

3. to pay a dividend in the amount of PLN 158,099,727.00 (in words: one hundred and fifty-eight million ninety-nine thousand seven hundred and twenty-seven, and 00/100 zlotys), i.e. PLN 3.00 (in words: three zlotys) per share from the net profit of the Company for 2020, increased by the amount transferred from the supplementary capital created from profit.

At the same time, the Annual General Meeting of the Company set the dividend record date for 30 June 2021 and the dividend payment date for 8 July 2021.

Legal basis: § 19 section 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-22Dawid JakubowiczJarosław Romanowski
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk