Advertisement
  • Odbierz prezent
CI GAMES S.A.: raport finansowy (2021-04-19 21:03)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-04-19
CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CI GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-105Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Twarda18
(ulica)(numer)
+48 22 718 35 00+48 22 718 35 01
(telefon)(fax)
info@cigames.comwww.cigames.com
(e-mail)(www)
118-15-85-759017186320
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów46 01047 47810 28311 037
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 7291 0471 951243
Zysk (strata) brutto8 5322191 90751
Zysk (strata) netto7 097-2 8771 586-669
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 609-1 4949 076-347
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-22 892-20 314-5 116-4 722
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 84715 8558603 686
Przepływy pieniężne netto RAZEM21 564-5 9534 820-1 384
Aktywa trwałe69 13762 29714 98214 629
Aktywa obrotowe41 15034 8038 9178 173
Aktywa RAZEM110 28797 10023 89922 801
Kapitał własny96 54460 31820 92114 164
Kapitał zakładowy1 8291 619396380
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 74336 7822 9788 637
Zobowiązania długoterminowe 8 1736 4741 7711 520
Zobowiązania krótkoterminowe5 57030 3081 2077 117
Liczba akcji w tys. sztuk (średnioważona)167 754155 414167 754155 414
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,04-0,020,010,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)n/dn/dn/dn/d

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu z działalności_GK CI Games 2020.pdfSprawozdanie Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games w roku 2020
Sprawozdanie Finansowe GK CI Games 2020.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2020
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2020_CI Games S.A..pdfOświadczenie Zarządu CI Games S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku
Ocena Rady Nadzorczej CI Games S.A._do raportu rocznego za 2020 rok.pdfOcena Rady Nadzorczej CI Games S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CI Games oraz sprawozdania finansowego
Oświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.A._komitet audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.A.
Informacja Zarządu CI Games S.A..pdfInformacja Zarządu CI Games S.A.
Grupa Kapitałowa CI Games_Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za 2020 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Marek TymińskiPrezes Zarządu
2021-04-19Monika RumianekCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Anna MatyszkiewiczGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk