Advertisement
  • Odbierz prezent
CI GAMES S.A.: raport finansowy (2021-04-19 21:00)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-04-19
CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CI GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-105Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Twarda18
(ulica)(numer)
+48 22 718 35 00+48 22 718 35 01
(telefon)(fax)
info@cigames.comwww.cigames.com
(e-mail)(www)
118-15-85-759017186320
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów43 01947 0459 61510 936
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 0605 6431 8011 312
Zysk (strata) brutto7 8144 6311 7461 077
Zysk (strata) netto6 0702 0071 357467
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 3484 3847 6771 019
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-22 629-20 924-5 058-4 864
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-35015 855-783 686
Przepływy pieniężne netto RAZEM11 369-6852 541-159
Aktywa trwałe74 32867 71316 10615 901
Aktywa obrotowe36 90634 0317 9977 991
Aktywa RAZEM111 234101 74424 10423 892
Kapitał własny97 76366 75821 18515 676
Kapitał zakładowy 1 8291 619396380
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 47134 9862 9198 216
Zobowiązania długoterminowe8 1736 4741 7711 520
Zobowiązania krótkoterminowe 5 29828 5121 1486 695
Liczba akcji w tys. sztuk (średnioważona)167 754155 414167 754155 414
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,040,010,010,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)n/dn/dn/dn/d

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu z działalności_CI Games S.A. 2020.pdfSprawozdanie Zarządu CI Games S.A. z działalności Spółki w roku 2020
Sprawozdanie Finansowe CI Games S.A. 2020.pdfSprawozdanie finansowe CI Games S.A. za rok 2020
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2020_CI Games S.A..pdfOświadczenie Zarządu CI Games S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku
Ocena Rady Nadzorczej CI Games S.A._do raportu rocznego za 2020 rok.pdfOcena Rady Nadzorczej CI Games S.A. dotycząca sprawozdania z działalności CI Games S.A. oraz sprawozdania finansowego
Oświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.A._komitet audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.A.
Informacja Zarządu CI Games S.A..pdfInformacja Zarządu CI Games S.A.
CI Games S.A._Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego CI Games S.A. za 2020 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Marek TymińskiPrezes Zarządu
2021-04-19Monika RumianekCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Anna MatyszkiewiczGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk