• Odbierz prezent
CFI HOLDING S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta (2021-03-02 21:10)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu nr 4/2021 zawiadamia, że w dniu 2 marca 2021 roku, na podstawie wydruku z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta pobranego ze strony internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu, powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 marca 2021 roku zmiany Statutu Emitenta, wynikającej z uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 8 lutego 2021 roku w sprawie: uchylenia Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, jak również zmiany § 6 Statutu Spółki.

Wobec powyższego § 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 852.771.219 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych) i dzieli się na:
a) 6.880.750 (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A 6.880.750;
b) 6.547.250 (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B 6547250;
c) 688.050 (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C01 do C688050.
d) 15.000.200 (słownie: piętnaście milionów dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D01 do D15000200;
e) 658.602.475 (sześćset pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F oznaczonych numerami od F01 do F 658602475.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,24 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze).
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w Intakus-Bart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu Spółek Handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształconej spółki.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji na okaziciela lub imiennych wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty.

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 852.771.219 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa miliony, siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy, dwieście dziewiętnaście złotych) i dzieli się na:
a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów, pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000;
b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów, sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000;
c) 2.752.200 (słownie: dwa miliony, siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące, dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C0000001 do C2752200;
d) 60.000.800 (słownie: sześćdziesiąt milionów, osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D0000001 do D60000800;
e) 2.634.409.900 (dwa miliardy, sześćset trzydzieści cztery miliony, czterysta dziewięć tysięcy, dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F oznaczonych numerami od F0000001 do F 2634409900.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy).
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w Intakus-Bart Spółka z ograniczona odpowiedzialnością we Wrocławiu w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu Spółek Handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształconej spółki.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji na okaziciela lub imiennych wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty.

Tekst jednolity Statutu Emitenta, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wobec powyższego Emitent zawiadamia, że aktualna wysokość i struktura kapitału zakładowego CFI Holding S.A. kształtuje się następująco:

- kapitał zakładowy Spółki wynosi 852.771.219 (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa miliony, siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy, dwieście dziewiętnaście) złotych i dzieli się na: 2.750.874.900 (słownie: dwa miliardy, siedemset pięćdziesiąt milionów, osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące, dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) każda, w tym:
a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów, pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji serii A - akcje notowane na rynku regulowanym;
b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów, sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii B - akcje nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
c) 2.752.200 (słownie: dwa miliony, siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące, dwieście) akcji serii C - akcje nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
d) 60.000.800 (słownie: sześćdziesiąt milionów, osiemset) akcji serii D - akcje nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
e) 2.634.409.900 (dwa miliardy, sześćset trzydzieści cztery miliony, czterysta dziewięć tysięcy, dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F - akcje nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

- aktualna ogólna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 2.750.874.900 (słownie: dwa miliardy, siedemset pięćdziesiąt milionów, osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące, dziewięćset) głosów.

Już tylko na marginesie Emitent pragnie wskazać, że równocześnie wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z wnioskiem o uzupełnienie/sprostowanie postanowienia z dnia 1 marca 2021 roku na podstawie którego dokonano wpisu, z uwagi na fakt, że pomimo treści wniosku Emitenta oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. nr 3 z dnia 8 lutego 2021 roku, jak również pomimo rejestracji zmiany statutu określonej treścią tej uchwały, w Krajowym Rejestrze Sądowym, zapewne przez przeoczenie, w rubryce 8.4 nie została wpisana nowa wartości nominalna akcji Emitenta tj. 0,31 zł.Załączniki
PlikOpis
Tekst jednolity Statut Spółki CFI Holding na 2.03.2021.pdfTekst jednolity Statutu CFI Hooding S.A. na dzień 2.03.2021 roku
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CFI HOLDING S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-055Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Teatralna10-12
(ulica)(numer)
71 327 55 1171 352 63 21
(telefon)(fax)
intakus@intakus.plwww.intakus.pl
(e-mail)(www)
898-10-51-431930175372
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Joanna Feder-Kawczyńska Prezes ZarząduJoanna Feder-Kawczyńska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk