Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych: dane NBP
fot. freepik.com

Szacowana wartość transakcji nieruchomości komercyjnych nabytych w celach inwestycyjnych[1], tj. przeznaczonych na wynajem, na koniec IV kw. 2021 r. wyniosła ok. 5 mld euro. Około 44,7% wartości transakcji dotyczyło powierzchni magazynowych, 33,9% powierzchni biurowych, natomiast tylko 16,3% transakcji dotyczyło powierzchni handlowych.

 

Ekspozycja sektora finansowego na nieruchomości dla przedsiębiorców (kredyty dla deweloperów mieszkaniowych, na nieruchomości biurowe, handlowe, magazynowych i inne) występuje w dwóch głównych formach. Pierwsza jest związana z finansowaniem budowy lub zakupu danej nieruchomości przez udzielony na nią kredyt.

 

Zazwyczaj w takim przypadku kredyt zabezpieczony jest na danej nieruchomości, ale możliwe są też alternatywne formy zabezpieczenia. Wartość tych kredytów udzielonych przez banki w Polsce[2] wynosiła na koniec IV kw. 2021 r. 60, mld zł[3] w tym 55% kredytów było denominowane w EUR. Wartość zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu nieruchomości mieszkaniowych na koniec IV kw. 2021 r. nieznacznie wzrosła do poziomu 4,2 mld zł. Wartość kredytów na nieruchomości biurowe spadła do poziomu 14,4 mld zł wobec 15,3 mld zł w III kw. 2021 r. Stan kredytów na nieruchomości handlowe kształtował się na poziomie 16 mld zł. a dla nieruchomości magazynowych i przemysłowych spadł do poziomu 9,2 mld zł wobec 9,3 mld zł w III kw. 2021 r. Natomiast wartość kredytów udzielonych na inne nieruchomości pozostała na poziomie 15,4 mld zł

 

Drugą formą ekspozycji banków są kredyty zaciągnięte przez przedsiębiorstwa na różne cele, ale zabezpieczone na nieruchomościach. Wartość kredytów dla przedsiębiorstw zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach komercyjnych na koniec IV kw. 2021 r. wynosiła 132 mld zł[4], tj. nie zmieniła się względem poprzedniego kwartału. W śród tych kredytów 36% było denominowane w euro. Jakość kredytów udzielonych przedsiębiorstwom na nieruchomości nie zmieniła się istotnie w stosunku do poprzedniego kwartału. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla kredytów na nieruchomości biurowe utrzymał się na poziomie 6,7%, dla kredytów udzielonych na powierzchnie handlowe i usługowe spadł do poziomu 14,5% wobec 15,3% w III kw. 2021 r. Wskaźnik ten dla kredytów na powierzchnie magazynowe i przemysłowe spadł do poziomu 6,3% wobec 6,9% w III kw. 2021 r. a na inne nieruchomości wzrósł do poziomu 8,5% z 7,7%.

 

 

 

Wskaźnik kredytów zagrożonych dla kredytów udzielonych na nieruchomości mieszkaniowe deweloperskie zmniejszył się do poziomu 14,7 % wobec 15,3 % w III kw. 2021 r. Względnie wysoka wartość tego wskaźnika wynika głównie z utrzymywania przez banki w portfelu kredytów zagrożonych z poprzednich lat[5]. Na rynkach małych lokali biurowych mediany ceny ofertowej w całej Polsce oraz większości największych miast wykazywały niewielki wzrost. Również w przypadku małych lokali handlowo-usługowych w większości dużych miast odnotowano lekki wzrost mediany cen ofertowych.

 

 

***Materiał pochodzi z raportu NBP: “Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2021 r”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz cały raport

 

 

  1. Na podstawie danych Comparables.pl. Powyższe inwestycje dotyczą sprzedaży całej funkcjonującej spółki, która wynajmuje budynek i czerpie z tego tytułu przychody. Takie transakcje odbywają się pomiędzy: 1/ deweloperem, który skomercjalizował nieruchomość i sprzedaje ją inwestorowi, lub 2/ dwoma inwestorami.
  2. Wartość kredytów udzielonych na nieruchomości komercyjne (biurowe, handlowe, magazynowe i inne) z zagranicy na koniec 2020 r. ekspercko szacujemy na 97 mld zł. Szacunek obliczany jest w następujący sposób: Wartość zasobu inwestycyjnych nieruchomości komercyjnych w Polsce (biurowych, handlowych oraz magazynowych) na koniec 2020 r. została oszacowana na 314 mld zł. Szacunek ten obliczono przez mnożenie wielkości zasobu w mkw. (publikowanego przez firmy doradcze) przez hedoniczną wycenę mkw. odpowiednich nieruchomości, oszacowaną przez NBP. Zgodnie z doświadczeniami międzynarodowymi można założyć, że wskaźnik LTV na całym zasobie wynosi 50%, zatem wartość kredytów na nieruchomości szacowana jest jako 157 mld zł. Po odjęciu wartości kredytów udzielonych przez banki w Polsce (60,4 mld. zł), otrzymujemy szacunek kredytów z zagranicy 97 mld. zł. Na te kredyty składają się kredyty i pożyczki udzielone przez sektor finansowy oraz niefinansowy (który na ogół znów zadłuża się w sektorze finansowym). W przypadku Polski, maksymalne LTV na nieruchomości komercyjne, zgodnie z Rekomendacją S od czerwca 2013 r., wynosi 75%, lub 80%, w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 75% LTV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP

  3. Dane z FINREP

  4. Spadek zadłużenia o 4,6 mld zł wobec III kw. wynikał głównie ze spłat kredytów złotowych

  5. Por. Raport o Stabilności Systemu Finansowego, NBP, grudzień 2018


Wiadomości z Narodowego Banku Polskiego

Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk