• Odbierz prezent
Ceny mieszkań: analiza sytuacji finansowej firm produkujących materiały budowlane [wskaźniki płynności, zadłużenia, rentowności, aktywa i pasywa, struktura kosztów]
fot. freepik.com

Zakłócony łańcuch dostaw materiałów budowlanych oraz wzrost ich cen wpływają na gotowość do podejmowania i realizacji inwestycji, ich koszty oraz relacje między inwestorami a wykonawcami. Braki materiałów budowlanych w dużej mierze są efektem utrudnionego dostępu do surowców i komponentów.

 

Zwiększone zapotrzebowanie na materiały budowlane znalazło potwierdzenie w poprawie podstawowych wskaźników ekonomicznych głównie większych przedsiębiorstw produkujących materiały budowlane (zatrudniających powyżej 49 osób). Według danych finansowych raportowanych przez te jednostki w sprawozdaniach F01 za III kwartał 2021 r. w odniesieniu do analogicznego kwartału 2020 r. o 14% wzrosły przychody ogółem, w tym o 15% przychody ze sprzedaży i o około 15% wartość poniesionych kosztów ogółem, co pozwoliło na wypracowanie 12% wyższego niż przed rokiem średniego wyniku finansowego netto. Odsetek rentownych większych producentów w obu kwartałach był porównywalny (około 86% jednostek). W skali roku otrzymała się zbliżona rentowność sprzedaży (11,5%), rentowność aktywów (3,4%) oraz kapitału własnego (5,5%).

Małych producentów materiałów budowlanych w I półroczu 2021 r. charakteryzował niższy wzrost obrotów niż w grupie większych jednostek oraz osłabienie rentowności sprzedaży (6,7% wobec 8,8% w I półroczu 2020 r.), co było spowodowane wypracowaniem słabszego wyniku finansowego netto. Małych producentów cechuje korzystniejsza sytuacja w zakresie rentowności kapitału własnego (8,1%) i majątku (4,6%), co oznacza nieco większą ich wiarygodność w ocenie banków i pozostałych wierzycieli.

Zarówno grupę większych, jak i małych producentów materiałów budowlanych, charakteryzują wysokie kapitały własne (odpowiednio 64% i 60% w strukturze pasywów na koniec września 2021 r. dla podmiotów większych oraz na koniec czerwca 2021 r. dla mniejszych firm). W obu grupach odnotowano również stabilny udział zobowiązań wobec dostawców surowców i podwykonawców (25% w strukturze pasywów większych producentów i 27% w grupie małych podmiotów) oraz stabilny udział zadłużenia z tytułu kredytów bankowych (odpowiednio 11% i 13% udziału). Utrzymujące się na korzystnym poziomie wskaźniki zadłużenia ogólnego potwierdzają, iż majątki i działalność przedsiębiorstw w większym stopniu finansowane są kapitałem własnym niż obcym, co zabezpiecza przed utratą płynności i bankructwem w przypadku pogorszenia koniunktury.

Znaczne zapotrzebowanie na materiały budowlane i wysoka konkurencja w ich pozyskaniu ze strony firm budowlanych przełożyły się na niskie stany nierozliczonych należności od odbiorców w grupie dużych producentów (18% udziału w strukturze aktywów na koniec września 2021 r.), co skutkowało osiągnięciem korzystniejszego wskaźnika ściągania należności (51 dni), niż regulowania zobowiązań (71 dni). Mali producenci mają znacznie większy stan nierozliczonych należności od odbiorców (27% udziału w strukturze aktywów) i dłuższy okres ich ściągania (średnio 69 dni) oraz regulowania swoich zobowiązań (średnio 76 dni) zgodnie ze stanem na koniec I półrocza 2021 r.

W obu grupach analizowanych producentów materiałów budowlanych nieznacznie pogorszyła się płynność finansowa, pozostając nadal na bezpiecznym poziomie, zapewniającym regulowanie bieżących zobowiązań. W grupie większych producentów w dwóch kwartałach z rzędu znacząco obniżyła się wartość wskaźnika kosztów działalności operacyjnej, co informuje o podejmowaniu rentownych działań, obniżających koszty z tytułu działalności operacyjnej.

W odniesieniu do analogicznego okresu w 2020 r. w strukturze poniesionych kosztów działalności operacyjnej zwiększył się głównie udział kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii elektrycznej (z 51% do 55%). Analizując zmianę wartości kosztów odnotowano wzrost wszystkich składników kosztów działalności operacyjnej, w tym w największym stopniu zużycia materiałów i energii (o 26%), wartości sprzedanych materiałów i towarów (o 17%) oraz wynagrodzeń (o 8%).

 

Ceny mieszkań: analiza sytuacji finansowej firm produkujących materiały budowlane [wskaźniki płynności, zadłużenia, rentowności, aktywa i pasywa, struktura kosztów] - 1

Ceny mieszkań: analiza sytuacji finansowej firm produkujących materiały budowlane [wskaźniki płynności, zadłużenia, rentowności, aktywa i pasywa, struktura kosztów] - 2

Ceny mieszkań: analiza sytuacji finansowej firm produkujących materiały budowlane [wskaźniki płynności, zadłużenia, rentowności, aktywa i pasywa, struktura kosztów] - 3

Ceny mieszkań: analiza sytuacji finansowej firm produkujących materiały budowlane [wskaźniki płynności, zadłużenia, rentowności, aktywa i pasywa, struktura kosztów] - 4

 

***Materiał pochodzi z raportu NBP: “Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2021 r.”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

 

Pobierz raport

 


Wiadomości z Narodowego Banku Polskiego

Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk