• Odbierz prezent
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie umowy najmu z PAIGE INVESTMENTS sp. z o.o. (2021-05-18 11:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Zawarcie umowy najmu z PAIGE INVESTMENTS sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 18.05.2021 r. pomiędzy Spółką jako Najemcą a PAIGE INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Wynajmującym zawarta została umowa najmu lokalu położonego w centrum handlowo-usługowo-rozrywkowym pod nazwą Dom Mody „KLIF” przy ul. Okopowej 58/72 w Warszawie na potrzeby Oddziału ENEL-MED.
Umowa została zawarta na czas określony, tj. na 10 lat od dnia przekazania lokalu Najemcy, który nastąpi najpóźniej do dnia 2 grudnia 2021 r.
Na mocy podpisanej umowy Spółka zobowiązana będzie do zapłaty czynszu najmu (określonego w EUR) i opłat eksploatacyjnych (określonych w PLN) oraz opłat za media. Płatność zobowiązania wyrażonego w euro zostanie dokonana po przeliczeniu jego kwoty na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu wymiany pomiędzy EUR a PLN publikowanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym przed datą wystawienia faktury. Indeksacja stawek czynszu najmu będzie dokonywana każdego roku na dzień 1 stycznia według Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych (HICP). Pierwsza indeksacja będzie miała miejsce 1 stycznia 2022 r. Opłaty eksploatacyjne będą płacone przez Spółkę miesięcznie, a rozliczane raz w roku.
Szacuje się, że łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych wynikających z Umowy wyniesie około 13 768 426,56 zł netto. Na kwotę tę składa się suma około 2 986 848 zł oraz suma około 2 380 144,50 euro. Łączna wartość zobowiązań została przeliczona według kursu średniego z dnia 17.05.2021 r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.
Na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z podpisanej Umowy przewidziane zostały:
1) nieodwołalna, podzielna i bezwarunkowa gwarancja bankowa, obowiązująca przez cały okres najmu, przenaszalna na rzecz osób trzecich, płatna na pierwsze żądanie, w kwocie stanowiącej równowartość trzykrotności sumy miesięcznych płatności z tytułu czynszu oraz opłat eksploatacyjnych, która na dzień zawarcia Umowy wynosi EUR 98 538,00
2) albo kaucja gwarancyjna, tj. zabezpieczenie w formie pieniężnej poprzez wpłacenie środków na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany Spółce,
3) oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę w trybie art. 777 § 1 ust. 4 Kodeksu Postępowania Cywilnego co do wydania przedmiotu najmu w dniu wygaśnięcia umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.Usługi i nne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-195Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słomińskiego19 lok. 524
(ulica)(numer)
22 431 77 0022 431 77 03
(telefon)(fax)
enel@enel.plenel.pl
(e-mail)(www)
524-259-33-60140802685
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Piotr Artur Janaszek-SeydlitzCzłonek Zarządu
2021-05-18Bartosz Adam RozwadowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk