• Odbierz prezent
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (2021-10-22 18:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2021
Data sporządzenia:2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji w dniu 22 października 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 23.566.900,00 zł do kwoty 28.280.279,00 zł w drodze emisji 4.713.379 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej: Rejestracja) wyemitowanych na podstawie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w dniu 7 czerwca 2021 r. w sprawie, m.in. (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii E, (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E i praw do Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (dalej: Uchwała) oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie. O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ww. uchwały Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 14/2021.
Podwyższenie kapitału oraz zmiana statutu Spółki nastąpiły na podstawie Uchwały oraz Oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki złożonego w formie aktu notarialnego dnia 29 czerwca 2021 r.
Na dzień niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki (po Rejestracji) wynosi 28.280.279 głosów, natomiast kapitał zakładowy jest reprezentowany przez 28.280.279 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
–12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
– 2.183.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
– 2.283.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
– 7.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
– 4.713.379 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki.
Zarząd Spółki przekazuje poniżej dokonane zmiany w treści statutu Spółki:
§ 7 ustępy 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.566.900,00 zł, (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych) i został w całości pokryty.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 23.566.900 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
1) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji serii A, o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów), o numerach od 1 (jeden) do 12000000 (dwanaście milionów);
2) 2.183.500 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii B, o łącznej wartości nominalnej 2.183.500 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset), o numerach od 1 (jeden) do 2183500 (dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset);
3) 2.283.400 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.283.400 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta), o numerach od 1 (jeden) do 2283400 dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta);
4) 7.100.000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy) akcji serii D, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7.100.000,00 (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych), o numerach od 1 do nie więcej niż 7100000.”

po Rejestracji otrzymały następujące brzmienie:
㤠7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.280.279,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) i został w całości pokryty.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
1) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 12000000 (słownie: dwanaście milionów);
2) 2.183.500 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.183.500 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 2183500 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset);
3) 2.283.400 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.283.400 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 2283400 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta);
4) 7.100.000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.100.000,00 (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 7100000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy);
5) 4.713.379 (słownie: cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.713.379,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych), o numerach od 1 (słownie: jeden) do 4713379 (słownie: cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć).”

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Tekst jednolity Statutu Spółki.pdfTekst jednolity Statutu Spółki
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-195Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słomińskiego19 lok. 524
(ulica)(numer)
22 431 77 0022 431 77 03
(telefon)(fax)
enel@enel.plwww.enel.pl
(e-mail)(www)
524-259-33-60140802685
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-22Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk