• Odbierz prezent
CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (2021-03-03 16:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Centrum Finansowego S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 3 marca 2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (...), którego treść Spółka przekazuje poniżej:

„Działając w imieniu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AGRO Kapitał na Rozwój (dalej jako: „Fundusz”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, „Ustawa”), w odniesieniu do spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87 (00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366338, („Spółka” lub „Emitent”), informujemy o zmniejszeniu przez Fundusz bezpośredniego udziału poniżej progu 10 % i % 5% w ogólnej liczby głosów w Spółce.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zdarzeniem powodującym zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce było rozliczenie w dniu 2 marca 2021 r. zawartej poza obrotem zorganizowanym umowy sprzedaży akcji Spółki, na mocy której Fundusz zbył 1 064 007 akcji Emitenta.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed rozliczeniem ww. transakcji Fundusz bezpośrednio posiadał 1.064.007 akcji Spółki, stanowiące 12,72 % kapitału zakładowego, które uprawniały do 1.064.007 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,72 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed rozliczeniem ww. transakcji, żaden inny fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki.

Aktualna liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie, w wyniku rozliczenia ww. transakcji Fundusz, ani żaden inny fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Agro S.A. nie posiada akcji Spółki.

Brak jest podmiotów zależnych od Funduszu posiadających akcje Spółki.

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzybowska87
(ulica)(numer)
(22) 427 73 74
(telefon)(fax)
centrum.finansowe@cfsa.pl
(e-mail)(www)
5272579235141482716
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Piotr SzynalskiPrezes Zarządu
2021-03-03Beata BorowieckaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk