• Odbierz prezent
CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (2021-03-02 19:53)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Centrum Finansowego S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 marca 2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Mariusza Bagińskiego oraz Pana Łukasza Zalewskiego Członków Zarządu Fund Sp. z o.o. – Komplementariusza Zawiadamiającego sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (...), którego treść Spółka przekazuje poniżej:

„Działając w imieniu spółki Equity Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872493 (dalej zwana „Zawiadamiającym”), w odniesieniu do spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87 (00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366338, („Spółka” lub „Emitent”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 – dalej „Ustawa”), zawiadamiam o osiągnięciu przez Zawiadamiającego ponad 90 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Poniżej przekazuję informacje o:

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmiana udziału nastąpiła w dniu 02 marca 2021 r. wskutek rozliczenia transakcji sprzedaży akcji Spółki zawartych poza obrotem zorganizowanym (cywilnoprawna umowa sprzedaży), na podstawie której Zawiadamiający nabył 1.064.007 akcji Emitenta.

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Przed zmianą udziału Zawiadamiający posiadał 6.490.621 akcji Spółki, stanowiące 77,61 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 6.490.621 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 77,61 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Aktualnie Zawiadamiający posiada 7.554.628 akcji Spółki, stanowiące 90,33 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 7.554.628 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 90,33 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiającego posiadających akcje Spółki.

5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy.

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;

Nie dotyczy

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 3, 6 i 7, Zawiadamiający posiada 7.554.628 akcji Spółki, stanowiące 90,33 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 7.554.628 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 90,33 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

9) posiadanie akcji Spółki przez inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz inne alternatywne fundusze inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego.
Brak akcji posiadanych przez takie podmioty.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzybowska87
(ulica)(numer)
(22) 427 73 74
(telefon)(fax)
centrum.finansowe@cfsa.pl
(e-mail)(www)
5272579235141482716
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Piotr Szynalski
Prezes Zarządu
2021-03-02Beata BorowieckaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk