• Odbierz prezent
CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (2021-03-02 19:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Centrum Finansowego S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 marca 2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Krzysztofa Rożko sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (...), którego treść Spółka przekazuje poniżej:

„Ja Krzysztof Rożko (dalej zwany „Zawiadamiającym”), w odniesieniu do spółki Centrum Finansowe S.A. („Spółka” lub „Emitent”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1), art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 – dalej „Ustawa”), zawiadamiam o osiągnięciu, poprzez podmiot działający na moją rzecz, ponad 90 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Poniżej przekazuję informacje o:

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmiana udziału nastąpiła w dniu 2 marca 2021 r. wskutek rozliczenia transakcji sprzedaży akcji Spółki zawartych poza obrotem zorganizowanym (cywilnoprawna umowa sprzedaży), na podstawie której alternatywna spółka inwestycyjna, w której jestem jedynym komandytariuszem, tj. Equity Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej „Equity Fund 4”), nabyła 1.064.007 akcji Emitenta.

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Przed zmianą udział bezpośrednio nie posiadałem akcji Spółki, natomiast poprzez Equity Fund 4, posiadałem 6.490.621 akcji Spółki, stanowiące 77,61 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 6.490.621 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 77,61 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Aktualnie bezpośrednio nie posiadam akcji Spółki, natomiast poprzez Equity Fund 4 posiadam 7.554.628 akcji Spółki, stanowiące 90,33 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 7.554.628 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 90,33 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych, w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy, od Zawiadamiającego posiadających akcje Spółki.

Equity Fund 4, która jest alternatywną spółką inwestycyjną, której jestem jedynym komandytariuszem posiada bezpośrednio 7.554.628 akcji Spółki, stanowiące 90,33 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 7.554.628 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 90,33 % ogólnej liczby głosów w Spółce

5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy.

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;

Nie dotyczy

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 3, 6 i 7, posiadam, poprzez Equity Fund 4, 7.554.628 głosów w na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 90,33 % ogólnej liczby głosów w Spółce”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzybowska87
(ulica)(numer)
(22) 427 73 74
(telefon)(fax)
centrum.finansowe@cfsa.pl
(e-mail)(www)
5272579235141482716
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Piotr Szynalski
Prezes Zarządu
2021-03-02Beata Borowiecka Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk