Advertisement
  • Odbierz prezent
CENTRUM FINANSOWE S.A.: Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej przyznania kredytu obrotowego (2021-04-17 17:09)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-04-17
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej przyznania kredytu obrotowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Finansowego S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka otrzymała pozytywną decyzję Poznańskiego Banku Spółdzielczego („Bank”) w zakresie przyznania Emitentowi kredytu obrotowego.
Zgodnie z postanowieniami decyzji kredytowej:
1) kwota kredytu wyniesie 3.700.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych);
2) kwota kredytu będzie mogła zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym zakup wierzytelności i certyfikatów inwestycyjnych;
3) termin udostępnienia kredytu - do dnia 31 marca 2024 roku;
4) spłata kredytu następować będzie w 35 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych.
Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę Banku.
Zgodnie z warunkami decyzji kredytowej wydanej przez Bank, kredyt przyznany Spółce zostanie zabezpieczony w standardowy dla tego rodzaju umów sposób, tj.:
1. poprzez przelew wierzytelności z warunkiem zawieszającym, dotyczący wierzytelności przysługujących Centrum Finansowemu SA względem dłużników, określonych w pakietach wierzytelności, o łącznej wartości godziwej stanowiącej nie mniej niż 150% pozostającej do spłaty kwoty kredytu;
2. poprzez wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco;
3. poprzez udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym Spółki, otwartym w Banku;
4. poprzez oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę, w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 5.550.000,00 zł, z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31.03.2027 r, na rzecz Banku.

Pozostałe postanowienia decyzji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu produktu.
O podpisaniu umowy kredytowej Spółka poinformuje w trybie oddzielnego raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzybowska87
(ulica)(numer)
(22) 427 73 74
(telefon)(fax)
centrum.finansowe@cfsa.pl
(e-mail)(www)
5272579235141482716
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-17Piotr Szynalski
Prezes Zarządu
2021-04-17Beata Borowiecka Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk