• Odbierz prezent
CENTRUM FINANSOWE S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 (2021-04-15 19:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Centrum Finansowe S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w przedmiocie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2020.
Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki
w kwocie 5.018.104,80 zł (słownie: pięć milionów osiemnaście tysięcy sto cztery 80/100 złotych) tj. po 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję. Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Dokładna wartość zysku netto za rok obrotowy 2020 zostanie wskazana w raporcie rocznym, który zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 20 kwietnia 2021 r.
Zarząd wskazuje również, iż zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii A wyemitowanymi przez Spółkę, o wartości nominalnej 11.450.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), których termin zapadalności przypada na dzień 17 stycznia 2022 r. („Obligacje”), podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy będzie stanowiło formalną podstawę do żądania przez Obligatariuszy, uprawnionych z Obligacji, wcześniejszego wykupu Obligacji przez Spółkę. Zarząd wskazuje, iż Spółka dysponuje wystarczającymi środkami, pozwalającymi na obsłużenie ewentualnych żądań Obligatariuszy, dotyczących wcześniejszego wykupu Obligacji.
Rekomendując powyższy podział zysku, Zarząd bierze pod uwagę aktualną sytuację majątkową oraz finansową Spółki, konieczne nakłady na realizację celów strategicznych Spółki w kolejnych latach, perspektywy rozwoju oraz ryzyka związane z działalnością Spółki.
Wniosek w sprawie podziału zysku zgodny z założeniami, o których mowa powyżej zostanie przedstawiony do oceny Radzie Nadzorczej Emitenta na jej najbliższym posiedzeniu.
Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku za rok 2020, w tym ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzybowska87
(ulica)(numer)
(22) 427 73 74
(telefon)(fax)
centrum.finansowe@cfsa.pl
(e-mail)(www)
5272579235141482716
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Piotr Szynalski
Prezes Zarządu
2021-04-15Beata Borowiecka Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk