• Odbierz prezent
CENTRUM FINANSOWE S.A.: Przydział obligacji wyemitowanych przez Spółkę (2021-02-19 14:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Przydział obligacji wyemitowanych przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 w sprawie przekroczenia progu dojścia do skutku emisji obligacji serii B oraz raportów wcześniejszych dotyczących emisji obligacji serii B, Zarząd Centrum Finansowego S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału łącznie 5.700 (słownie: pięć tysięcy siedemset ) obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000 (słownie: tysiąc) PLN każda (Obligacje) i o łącznej wartości nominalnej 5.700.000 (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy) PLN. Emitent przydzielił Obligacje wszystkim podmiotom, które złożyły ważne i skuteczne oraz należycie opłacone zapisy.
Zgodnie z celem emisji Obligacji, pozyskane środki zostaną przeznaczone na bezpośredni lub pośredni (za pośrednictwem funduszu sekurytyzacyjnego) zakup pakietów wierzytelności.
W ocenie Zarządu Emitenta, przyczyni się to do dalszego rozwoju jego działalności.
Niezależnie od powyższego niniejsze zdarzenie stanowi okoliczność wskazaną w § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzybowska87
(ulica)(numer)
(22) 427 73 74
(telefon)(fax)
centrum.finansowe@cfsa.pl
(e-mail)(www)
5272579235141482716
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Piotr SzynalskiPrezes ZarząduPiotr Szynalski
2021-02-19Beata BorowieckaWiceprezes ZarząduBeata Borowiecka

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk