• Odbierz prezent
Cena złota wzrosła o ponad 18%, srebra o niecałe 17%. 2019 rok na rynkach surowcowych– podsumowanie

2019 rok na globalnych rynkach surowcowych był okresem przewagi strony popytowej, aczkolwiek nie brakowało również surowców i towarów, które zakończyły go na minusie. Najsłynniejszy indeks surowcowy, CRB, wzrósł z okolic 170 pkt. do 185 pkt, czyli zyskał w 2019 roku około 9%.

2019 ROK NA RYNKACH SUROWCOWYCH – PODSUMOWANIE - 1

Zmiany notowań indeksu CRB w 2019 r.

Ruda żelaza, pallad i ropa Brent liderami pod kątem stóp zwrotu

Miniony rok przyniósł inwestorom wiele okazji do wypracowania dużych rocznych stóp zwrotu na rynkach surowcowych. Spośród wszystkich dostępnych w globalnym handlu surowców i towarów, na plus zdecydowanie wybijały się ceny rudy żelaza na giełdzie w Dalian, które zyskały na wartości ponad 140%, co wynikało m.in. z katastrofy w Brazylii. W wyniku pęknięcia należącej do spółki Vale tamy w Brumadinho, zginęło wiele osób, a działanie tej wydobywczej spółki zostało sparaliżowane. Stronie popytowej na tym rynku pomógł tez duży popyt na rudę żelaza ze strony producentów stali w Chinach.

Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazły się notowania palladu, które zwyżkowały o ponad 50%. Na rynku tego szlachetnego kruszcu kontynuowany był trend wzrostowy z lat wcześniejszych, wynikający ze wzmożonego popytu na pallad ze strony m.in. sektora motoryzacyjnego (ale także popytu inwestycyjnego) przy jednoczesnych ograniczonych możliwościach zwiększania produkcji. W rezultacie, już po raz kolejny z rzędu na rynku palladu pojawił się deficyt.

W pierwszej trójce zestawienia znalazły się także notowania ropy Brent, które zyskały na wartości prawie 45%. Zwyżka notowań tego surowca wynikała m.in. z decyzji państw OPEC o solidarnym cięciu produkcji ropy naftowej oraz dołączenia do tego porozumienia kilku krajów spoza kartelu, w tym Rosji. Nieco mniejsza zwyżka miała miejsce na wykresie cen amerykańskiej ropy WTI, jednak i tam całoroczna stopa zwrotu była więcej niż zadowalająca i wyniosła około 32%.


Partnerem serii materiałów informacyjnych jest Capital.com. Oferuje on możliwość kupna kontraktów CFD na:

  • ropą naftową WTI oraz BRENT,
  • surowce takie jak złoto, srebro, miedź,
  • waluty, w tym m.in. euro EUR/USD, dolara USD/PLN i funtem GBP/USD.

Jeżeli jesteś początkującym trader'em ucz się gry na forex spekulując na koncie demo!

Otwórz konto forex


Zwyżki na rynkach metali

W kontekście ubiegłorocznych zwyżek cen, warto wspomnieć całościowo o rynku metali szlachetnych. Poza dynamiczną zwyżką notowań palladu, mieliśmy do czynienia ze sporymi wzrostami notowań także w przypadku pozostałych kruszców. Notowania platyny zwyżkowały o ponad 21%, ceny złota wzrosły o ponad 18%, natomiast notowania srebra zyskały niecałe 17%.

Pomijając ceny rudy żelaza, wśród metali przemysłowych na uwagę zasłużył także nikiel, którego ceny zaliczyły roczną zwyżkę o ponad 31%. Stronie popytowej na rynku tego metalu sprzyjał zakaz eksportu nieprzetworzonych rud metali z Indonezji, który uderzył szczególnie mocno właśnie w podaż niklu.


Partnerem serii materiałów informacyjnych jest Capital.com. Oferuje on możliwość kupna kontraktów CFD na:

  • ropą naftową WTI oraz BRENT,
  • surowce takie jak złoto, srebro, miedź,
  • waluty, w tym m.in. euro EUR/USD, dolara USD/PLN i funtem GBP/USD.

Jeżeli jesteś początkującym trader'em ucz się gry na forex spekulując na koncie demo!

Otwórz konto forex


Gaz ziemny największym rozczarowaniem

Natomiast największe zniżki cen dotyczyły notowań gazu ziemnego. Duża podaż tego surowca w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku, jak również mniejsza dynamika wzrostu gospodarczego na świecie, przyczyniły się do presji podażowej na wykresie notowań tego surowca. W rezultacie, w całym 2019 r. ceny gazu ziemnego w USA zniżkowały o prawie 30%.

Mieszane nastroje na rynkach towarów rolnych

Na rynkach towarów rolnych w 2019 r. sytuacja była zróżnicowana. Wiele towarów znajdowało się pod dominującym wpływem czynników politycznych, wśród których na szczególną uwagę zasługuje konflikt handlowy na linii USA-Chiny. Brak istotnych rezultatów negocjacji pomiędzy tymi potężnymi gospodarkami świata przyczynił się do nieznacznych zniżek notowań m.in. soi oraz bawełny w USA (o ponad 3%).

Na rynkach zbóż negatywnie wyróżniały się ceny kukurydzy w USA, które zniżkowały w 2019 r. o 6%. Dużo lepsza sytuacja panowała na wykresie notowań pszenicy, w czym pomogły problemy z produkcją tego zboża w niektórych krajach (m.in. Australii). Ostatecznie ceny pszenicy w USA zakończyły 2019 rok na 4-procentowym plusie.

Nerwowo było na rynkach soft commodities, gdzie można było zaobserwować zarówno znaczące zwyżki, jak i przeceny – a ten fakt wynikał przede wszystkim z ruchów inwestorów instytucjonalnych. Ceny kawy arabica zwyżkowały o niemal 31%, jednak kawa robusta została przeceniona o ponad 10%. Ceny cukru w Nowym Jorku wzrosły o ponad 13%, natomiast notowania kakao, zarówno w USA, jak i w Londynie, zakończyły miniony rok w miarę neutralnie.

2019 ROK NA RYNKACH SUROWCOWYCH – PODSUMOWANIE - 2

Stopy zwrotu na rynkach poszczególnych surowców i towarów w 2019 r. Źródło: Reuters

Nota prawna:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania: ZŁOTO

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GOLD/

Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk