• Odbierz prezent
CELON PHARMA S.A.: raport finansowy (2021-03-31 20:31)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2020
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
data przekazania: 2021-03-31
CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CELON PHARMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-092Kiełpin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa2A
(ulica)(numer)
227515933
(telefon)(fax)
info@celonpharma.comwww.celonpharma.com
(e-mail)(www)
1181164261015181033
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
TRUESprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEInformacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
TRUEOświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
FALSE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
FALSESprawozdanie na temat informacji niefinansowych
TRUEOcena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
FALSEInne informacje przekazywane przez ASI
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów139 270102 24731 12823 768
Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 8776 8985 3371 604
Zysk (strata) brutto22 0697 8094 9321 815
Zysk (strata) netto21 49511 9354 8042 774
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej70 904-5 05115 847-1 174
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-98 532-67 736-22 022-15 746
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 913-8 1591 098-1 980
Przepływy pieniężne netto, razem-22 714-81 305-5 077-18 900
Aktywa, razem703 642591 346152 151138 862
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania268 971146 30558 28434 356
Zobowiązania długoterminowe31 7141946 87245
Zobowiązania krótkoterminowe63 09519 23613 6724 517
Kapitał własny434 671445 04094 191104 503
Kapitał zakładowy4 5004 5009751 057
Liczba akcji (w szt.)45 000 00045 000 00045 000 00045 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,480,270,110,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,480,270,110,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,669,892,092,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,669,892,092,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:

Nie dotyczy.

PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
Sprawozdanie z badania_Celon Pharma 2020_final_signed.pdfSprawozdanie z badania
STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Nie dotyczy.

PlikOpis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
Oświadczenie zarządu o rzetelności sprawozdań.pdf
INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

PlikOpis
Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej.pdf
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PlikOpis
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
PISMO PREZESA ZARZĄDU

PlikOpis
CELON_RAPORT_Y2020_LIST_PREZESA.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
CELON_RAPORT_Y2020_SPRAWOZDANIE_ZARZADU.pdf
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
PlikOpis
OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Nie dotyczy.

PlikOpis
SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Nie dotyczy.

PlikOpis
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Ocena Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A..pdf
INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

Nie dotyczy.

PlikOpis
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

PlikOpis
CELON_RAPORT_Y2020_FINAL.pdf
BILANS
Notyw tys.
20202019
AKTYWA
Aktywa trwałe584 725447 770
Wartości niematerialne i prawne, w tym:47612991262550841 0966 162
wartość firmy00
Rzeczowe aktywa trwałe158284649460301329 140242 785
Należności długoterminowe14974493129975110418336139579559391
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Od pozostałych jednostek9391
Inwestycje długoterminowe101276821110393012 87248 530
Nieruchomości00
Wartości niematerialne i prawne00
Długoterminowe aktywa finansowe12 87248 530
w jednostkach powiązanych, w tym:0763
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności00
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:12 87247 767
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 00
udziały lub akcje w innych jednostkach00
w pozostałych jednostkach00
Inne inwestycje długoterminowe00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe866040713123665201 524150 202
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego22 50411 497
Inne rozliczenia międzyokresowe179 020138 705
Aktywa obrotowe118 917143 576
Zapasy166681361219604629 76030 062
Należności krótkoterminowe53857925928886104183361395795542 03445 778
Od jednostek powiązanych4429
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale00
Od pozostałych jednostek41 99045 749
Inwestycje krótkoterminowe43 97866 692
Krótkoterminowe aktywa finansowe35197568718943 97866 692
w jednostkach powiązanych00
w pozostałych jednostkach00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne43 97866 692
Inne inwestycje krótkoterminowe00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe139861913393953 1451 044
Należne wpłaty na kapitał zakładowy00
Akcje (udziały) własne00
A k t y w a r a z e m703 642591 346
PASYWA
Kapitał własny434 671445 040
Kapitał zakładowy929857313498374 5004 500
Kapitał zapasowy25081389916540393 124384 789
Kapitał z aktualizacji wyceny5856205100900005 48233 747
Pozostałe kapitały rezerwowe123060311473224800
Zysk (strata) z lat ubiegłych10 07010 070
Zysk (strata) netto21 49511 935
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)151530271556665700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania268 971146 305
Rezerwy na zobowiązania94301891561975420 83115 151
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego16 46511 514
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne2 3031 493
długoterminowa00
krótkoterminowa2 3031 493
Pozostałe rezerwy2 0632 144
długoterminowe00
krótkoterminowe2 0632 144
Zobowiązania długoterminowe29345941348395031 714194
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Wobec pozostałych jednostek31 714194
Zobowiązania krótkoterminowe59151161036377663 09519 071
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Wobec pozostałych jednostek62 62619 014
Fundusze specjalne469165
Rozliczenia międzyokresowe21596157543062153 331111 724
Ujemna wartość firmy00
Inne rozliczenia międzyokresowe153 331111 724
długoterminowe150 222108 615
krótkoterminowe3 1093 109
P a s y w a r a z e m703 642591 346
Wartość księgowa434 671445 040
Liczba akcji (w szt.)45 000 00045 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909699,669,89
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)45 000 00045 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909699,669,89

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys.
20202019
Należności warunkowe7782302197712100
Od jednostek powiązanych (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Od pozostałych jednostek (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Zobowiązania warunkowe7782302197712100
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)00
udzielonych gwarancji i poręczeń00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 00
udzielonych gwarancji i poręczeń00
Inne (z tytułu)00
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m00
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
20202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:139 270102 247
od jednostek powiązanych25
Przychody netto ze sprzedaży produktów98810229465599139 270102 247
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12235430253572500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:54 08237 985
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów4557291641406454 08237 985
Wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży85 18864 262
Koszty sprzedaży4557291641406419 53119 533
Koszty ogólnego zarządu4557291641406441 81242 829
Zysk (strata) ze sprzedaży23 8451 901
Pozostałe przychody operacyjne14 4205 815
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych427679
Dotacje9 2010
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne693978217127284 7925 136
Pozostałe koszty operacyjne14 388818
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych13 8640
Inne koszty operacyjne145663874146044524818
Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 8776 898
Przychody finansowe1172472490394291421 836
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Odsetki, w tym:1421 836
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:14810183798484600
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne00
Koszty finansowe1376807686970641 950925
Odsetki w tym:561186
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1481018379848467510
w jednostkach powiązanych7510
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne638740
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto22 0697 809
Podatek dochodowy3132481708979574-4 126
część bieżąca057
część odroczona574-4 183
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)698064360452700
Zysk (strata) netto21 49511 935
Zysk (strata) netto (zannualizowany)21 49511 935
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)45 000 00045 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374880,480,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)45 000 00045 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374880,480,27

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
20202019
Kapitał własny na początek okresu (BO)445 040448 729
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych445 040448 729
Kapitał zakładowy na początek okresu4 5004 500
Zmiany kapitału zakładowego00
zwiększenia (z tytułu)00
emisji akcji (wydania udziałów)00
zmniejszenia (z tytułu)00
umorzenia akcji (udziałów)00
Kapitał zakładowy na koniec okresu4 5004 500
Kapitał zapasowy na początek okresu384 789365 892
Zmiany kapitału zapasowego8 33518 897
zwiększenia (z tytułu)8 33518 897
emisji akcji powyżej wartości nominalnej00
z podziału zysku (ustawowo)00
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)8 33518 897
zmniejszenia (z tytułu)00
pokrycia straty00
Kapitał zapasowy na koniec okresu393 124384 789
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu33 74738 570
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-28 265-4 824
zwiększenia (z tytułu)9 4471 870
zmniejszenia (z tytułu)37 7116 694
zbycia środków trwałych00
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu5 48233 747
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu00
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu22 00539 767
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu039 767
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu22 00539 767
zwiększenia (z tytułu)00
podziału zysku z lat ubiegłych00
zmniejszenia (z tytułu)11 93529 697
wypłata dywidendy3 60010 800
przekazanie na kapitał zapasowy8 33518 897
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu10 07010 070
Strata z lat ubiegłych na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych00
zwiększenia (z tytułu)00
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia00
zmniejszenia (z tytułu)00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu10 07010 070
Wynik netto21 49511 935
zysk netto21 49511 935
strata netto00
odpisy z zysku00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )434 671445 040
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
20202019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto21 49511 935
Korekty razem49 409-16 986
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja30 88220 621
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)479175
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej336-679
Zmiana stanu rezerw12 309696
Zmiana stanu zapasów302-6 455
Zmiana stanu należności3 7415 645
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów13 175-1 575
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-11 815-24 123
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia70 904-5 051
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy9812 776
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych631808
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:3511 968
w jednostkach powiązanych3511 968
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych3501 950
odsetki118
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki99 51370 512
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych99 16364 952
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:3505 560
w jednostkach powiązanych3505 560
nabycie aktywów finansowych010
udzielone pożyczki długoterminowe3505 550
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-98 532-67 736
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy12 8380
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki12 8380
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki7 9248 519
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli3 6007 200
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego3 8451 145
Odsetki479173
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)4 914-8 519
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-22 714-81 305
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-22 714-81 305
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu66 692147 998
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:43 97866 692
o ograniczonej możliwości dysponowania4 302114

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.
20202019
koszty zakończonych prac rozwojowych2 7204 080
wartość firmy00
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:1 0962 064
oprogramowanie komputerowe1 0962 064
inne wartości niematerialne i prawne37 28018
zaliczki na wartości niematerialne i prawne00
Wartości niematerialne i prawne, razem41 0966 162

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu5 44007 8530013 293
zwiększenia (z tytułu)0045 0650045 065
zakup0045 0650045 065
zmniejszenia (z tytułu)000000
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu5 440052 9180058 358
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu1 36005 771007 131
amortyzacja za okres (z tytułu)1 36008 7720010 133
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu2 720014 5430017 264
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000
zwiększenia000000
zmiejszenia000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu2 720038 3760041 096
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20202019
własne41 0966 162
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
Wartości niematerialne i prawne, razem41 0966 162

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.
20202019
środki trwałe, w tym:280 032134 682
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)6 3526 352
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej159 99943 583
urządzenia techniczne i maszyny65 32265 578
środki transportu6 8228 800
inne środki trwałe41 53710 369
środki trwałe w budowie31 49895 395
zaliczki na środki trwałe w budowie17 61012 708
Rzeczowe aktywa trwałe, razem329 140242 785

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu6 35254 941131 99816 30718 285227 883
zwiększenia (z tytułu)0118 56127 07162424 861171 117
zakup0015 43262411 80027 856
transfer0118 56111 639013 061143 261
zmniejszenia (z tytułu)003311 82802 159
sprzedaż i likwidacja003311 82802 159
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu6 352173 502158 73815 10343 146396 841
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu011 35866 4207 5067 91693 200
amortyzacja za okres (z tytułu)02 14515 6282 6035 39125 767
Zmniejszenia003311 82802 159
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu013 50381 7178 28113 307116 808
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000
zwiększenia000000
zmniejszenia000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000
wartość netto środków trwałych na koniec okresu6 352159 99977 0216 82229 839280 032

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20202019
własne265 481130 855
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:14 5513 827
Środki trwałe bilansowe, razem280 032134 682
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.
20202019
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem00

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.
20202019
należności od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych (z tytułu)00
od jednostki dominującej (z tytułu)00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych (z tytułu)00
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)00
od innych jednostek (z tytułu)00
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:9391
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)00
od znaczącego inwestora (z tytułu)00
od innych jednostek (z tytułu)9391
kaucja
9391
Należności długoterminowe netto9391
odpisy aktualizujące wartość należności00
Należności długoterminowe brutto9391

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20202019
stan na początek okresu9191
kaucja9191
zwiększenia (z tytułu)20
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu9391
kaucja9391

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.
20202019
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu00

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiej9391
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł00
Należności długoterminowe, razem9391
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20202019
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20202019
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20202019
w jednostkach powiązanych, w tym:0763
aa) w jednostkach zależnych0763
udziały lub akcje0763
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
ab) w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:12 87247 767
ba) w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)12 87247 767
akcje12 87247 767
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
bb) w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
bc) w innych jednostkach00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach, w tym:00
ca) we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
cb) w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
cc) w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
Długoterminowe aktywa finansowe, razem12 87248 530

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
20202019
wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20202019
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20202019
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20202019
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20202019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20202019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20202019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu00
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu00
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu00
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20202019
stan na początek okresu48 53054 476
zwiększenia (z tytułu)010
zakup010
zmniejszenia (z tytułu)35 6585 956
przeszacowanie wartości akcji34 8955 956
sprzedaż udziałów763
stan na koniec okresu12 87248 530

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalnądata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 12 87248 530
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 12 87248 530
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
20202019
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)12 87247 767
akcje (wartość bilansowa):12 87247 767
korekty aktualizujące wartość (za okres)-34 895-5 955
wartość na początek okresu47 76753 722
wartość według cen nabycia6 1046 104
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)763763
udziały i akcje (wartość bilansowa):0763
korekty aktualizujące wartość (za okres)-7630
wartość na początek okresu763763
wartość według cen nabycia763763
obligacje (wartość bilansowa):00
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)00
wartość na początek okresu00
wartość według cen nabycia00
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem6 1046 104
Wartość na początek okresu, razem47 76753 722
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem-34 895-5 955
Wartość bilansowa, razem12 87248 530
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł00
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem00
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20202019
Inne inwestycje długoterminowe, razem00

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20202019
stan na początek okresu48 53054 476
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)35 6585 946
przeszacowanie wartości akcji34 8955 946
sprzedaż udziałów763
stan na koniec okresu12 87248 530

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiej00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł00
Inne inwestycje długoterminowe, razem00
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20202019
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:11 4977 410
odniesionych na wynik finansowy11 4977 410
odniesionych na kapitał własny00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zwiększenia11 0074 181
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)11 0074 181
bierne rozliczenia międzyokresowe23202
inne rezerwy15454
aktywowane dotacje2 4083 925
zobowiązania leasingowe1 6040
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)6 8180
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia094
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)094
zobowiązania z tytułu leasingu finansowego094
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:22 50411 497
odniesionych na wynik finansowy22 50411 497
odniesionych na kapitał własny00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20202019
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:179 020138 705
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie00
aktywowane prace rozwojowe179 020138 705
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem179 020138 705

ZAPASYw tys.
20202019
materiały15 51318 766
półprodukty i produkty w toku3 1643 830
produkty gotowe9 1367 466
towary00
zaliczki na dostawy i usługi1 9470
Zapasy, razem29 76030 062

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20202019
od jednostek powiązanych4429
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3129
do 12 miesięcy3129
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne130
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne00
należności od pozostałych jednostek41 99045 749
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:32 49739 148
do 12 miesięcy31 63039 148
powyżej 12 miesięcy8670
z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych6 4015 500
dochodzone na drodze sądowej00
inne3 0921 101
Należności krótkoterminowe netto, razem42 03445 778
odpisy aktualizujące wartość należności0312
Należności krótkoterminowe brutto, razem42 03446 090

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.
20202019
z tytułu dostaw i usług, w tym:3129
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
inne, w tym:130
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej130
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem4429
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem4429

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALEw tys.
20202019
z tytułu dostaw i usług, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostkek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
inne, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostkek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostkek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem00
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem00

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKw tys.
20202019
z tytułu dostaw i usług, w tym:32 49739 148
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych6 4015 500
inne, w tym:3 0921 101
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem41 99045 749
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek0312
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem41 99046 061

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.
20202019
Stan na początek okresu312312
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)3120
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu0312

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 30 05437 683
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 11 9808 095
b1. w walucie
w walucie euro2 4811 771
w walucie usd503145
po przeliczeniu na tys. zł11 9808 095
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Należności krótkoterminowe, razemw tys. 42 03445 778
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.
20202019
do 1 miesiąca32 54135 524
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy03 653
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku00
powyżej 1 roku00
należności przeterminowane0312
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)32 54139 489
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług0312
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)32 54139 177
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
20202019
do 1 miesiąca00
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy00
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku00
powyżej 1 roku0312
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)0312
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane0312
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)00
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Brak kwot spornych.

PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20202019
w jednostkach zależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne43 97866 692
środki pieniężne w kasie i na rachunkach43 97866 692
inne środki pieniężne00
inne aktywa pieniężne00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem43 97866 692
Rachunek VAT3 80113

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 00

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
20202019
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem00

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. 00

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 43 16966 411
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 806281
b1. w walucie w euro14866
po przeliczeniu na tys. zł685281
w walucie GBP24
pozostałe waluty w tys. złw tys. 1240
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 43 97866 692

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20202019
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem00

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. 00

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20202019
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:335525
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie00
ubezpieczenia91250
inne244275
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:2 810519
vat do rozliczenia w czasie2 810519
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem3 1451 044
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
A1imienneuprzywilejowane15 000 000
A2zwykłenieuprzywilejowane15 000 000
Bzwykłenieuprzywilejowane15 000 000
Liczba akcji, razem45 000 000
Kapitał zakładowy, razem4 500
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,10

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys.
20202019
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej234 452234 452
utworzony ustawowo1 5001 500
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość157 172148 837
z dopłat akcjonariuszy / wspólników00
inny (wg rodzaju)00
Kapitał zapasowy, razem393 124384 789

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.
20202019
z tytułu aktualizacji wartości godziwej00
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym00
z wyceny instrumentów zabezpieczających00
z tytułu podatku odroczonego00
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych00
inny (wg rodzaju)5 48233 747
aktualizacja długoterminowych aktywów finansowych - wycena akcji Mabion5 48233 747
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem5 48233 747

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.
20202019
a) utworzony zgodnie z statutem/umową00
b) na akcje (udziały) własne00
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem00

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.
20202019
podział zysku według uchwały Walnego Zgromadzenia00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem00

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20202019
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:11 51412 741
odniesionej na wynik finansowy3 5983 694
odniesionej na kapitał własny7 9169 047
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zwiększenia11 6641 188
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)11 6641 188
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia6 7132 415
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)831 284
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)6 6301 131
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem16 46511 514
odniesionej na wynik finansowy15 1793 598
odniesionej na kapitał własny1 2867 916
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
20202019
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu00

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
20202019
stan na początek okresu1 4931 213
zwiększenia (z tytułu)809280
rezerwa urlopowa809272
rezerwa emerytalna08
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu2 3021 493

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20202019
stan na początek okresu0550
zwiększenia (z tytułu)00
wykorzystanie (z tytułu)0550
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu00

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20202019
stan na początek okresu2 1441 082
zwiększenia (z tytułu)2 0632 144
rezerwa na koszty operacyjne związane z wycofaniem leku0200
rezerwa na audyt6025
rezerwa na koszty poniesione na przełomie roku2 0031 919
wykorzystanie (z tytułu)2 1441 082
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu2 0632 144

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.
20202019
wobec jednostek powiązanych, w tym:00
aa) wobec jednostek zależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
ab) wobec jednostki dominującej00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
ba) wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
bb) wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w tym31 714194
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczk00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
cb) wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
cc) wobec innych jednostek31 714194
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego7 334194
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)24 3800
Zobowiązania długoterminowe, razem31 714194

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
20202019
powyżej 1 roku do 3 lat18 882194
powyżej 3 do 5 lat12 8320
powyżej 5 lat00
Zobowiązania długoterminowe, razem31 714194

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 6 670194
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 25 0440
b1. w walucie4 7500
po przeliczeniu na tys. zł24 3800
w walucie EURO144
pozostałe waluty w tys. złw tys. 6640
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 31 714194
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20202019
) wobec jednostek powiązanych, w tym:00
kredyty i pożyczki, w tym:00
aa) wobec jednostek zależnych00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
ab) wobec jednostki dominującej00
kredyty i pożyczki, w tym: 00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
ba) wobec jednostek współzależnych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
bb) wobec jednostek stowarzyszonych00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
bc) wobec innych jednostek00
kredyty i pożyczki, w tym: 00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
wobec pozostałych jednostek, w tym:62 62619 071
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej00
kredyty i pożyczki, w tym: 00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
cb) wobec znaczącego inwestora00
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
cc) wobec pozostałych jednostek62 62619 071
kredyty i pożyczki, w tym:12 8370
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:2 9001 466
leasing2 9001 466
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:18 0927 363
do 12 miesięcy18 0927 363
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 2261 020
z tytułu wynagrodzeń1 9380
inne (wg tytułów)25 6339 221
inwestycyjne17 4178 981
pozostałe8 216240
fundusze specjalne (wg tytułów)469165
fundusz socjalny469165
Zobowiązania krótkoterminowe, razem63 09519 236

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20202019
w walucie polskiejw tys. 43 37515 308
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 19 7203 928
b1. w walucie euro12 194305
w walucie USD7 387330
w walucie GBP1390
po przeliczeniu na tys. zł19 7202 552
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. 01 376
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 63 09519 236
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.
20202019
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu00

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20202019
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów00
długoterminowe (wg tytułów)00
krótkoterminowe (wg tytułów)00
rozliczenia międzyokresowe przychodów153 331111 724
długoterminowe (wg tytułów)150 222108 615
rozliczenie dotacji150 222108 615
krótkoterminowe (wg tytułów)3 1093 109
amortyzacja środków trwałych dofinansowanych3 1093 109
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem153 331111 724

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Kapitał własny/ilość wyemitowanych akcji.

PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.
20202019
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora00
od innych jednostek00
pozostałe (z tytułu)00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora00
od innych jednostek00
Należności warunkowe, razem00
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.
20202019
udzielonych gwarancji i poręczeń00
na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 00
na rzecz jednostek zależnych00
na rzecz jednostki dominującej00
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych00
na rzecz innych jednostek00
na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 00
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz innych jednostek00
pozostałe (z tytułu)00
na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 00
na rzecz jednostek zależnych00
na rzecz jednostki dominującej00
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych00
na rzecz innych jednostek00
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:00
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz innych jednostek00
Zobowiązania warunkowe, razem00
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20202019
Sprzedaż leków130 210100 444
Pozostała sprzedaż951 798
od jednostek powiązanych, w tym:8 9630
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem139 268102 242
od jednostek powiązanych, w tym:25
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek139 270102 247
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20202019
kraj95 26191 601
od jednostek powiązanych, w tym: 25
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek95 26191 601
eksport44 00910 646
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek44 00910 646
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem139 270102 247
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek139 270102 247
od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20202019
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20202019
kraj00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
eksport00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00

KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.
20202019
amortyzacja30 88120 621
zużycie materiałów i energii32 01123 355
usługi obce10 94815 878
podatki i opłaty1 5401 650
wynagrodzenia25 39623 444
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne6 1335 494
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)8 5169 903
Koszty według rodzaju, razem115 425100 345
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-19 531-19 533
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-41 812-42 829
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów54 08237 985

INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.
20202019
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:4 7925 136
amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją4 5004 222
pozostałe przychody operacyjne292914
Inne przychody operacyjne, razem4 7925 136

INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.
20202019
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:14 388818
odpis na należności00
koszty zaniechanych projektów13 864629
darowizny leków1422
inne510167
Inne koszty operacyjne, razem14 388818
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.
20202019
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej 00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem00

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20202019
z tytułu udzielonych pożyczek018
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej018
w tym zrealizowane018
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej 00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
pozostałe odsetki1421 818
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym:1421 818
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek1421 818
w tym zrealizowane1421 589
w tym niezrealizowane0229
w tym do realizacji w ciągu 3 miesięcy0229
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem1421 836

INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.
20202019
dodatnie różnice kursowe00
zrealizowane00
niezrealizowane00
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:00
Inne przychody finansowe, razem00
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20202019
od kredytów i pożyczek00
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostki dominującej00
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
dla jednostek współzależnych 00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla innych jednostek00
dla pozostałych jednostek, w tym: 00
dla wspólnika jednostki współzależnej 00
dla znaczącego inwestora00
dla innych jednostek00
pozostałe odsetki561186
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostki dominującej00
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
dla jednostek współzależnych 00
dla jednostek stowarzyszonych 00
dla innych jednostek00
dla pozostałych jednostek, w tym: 561186
dla wspólnika jednostki współzależnej00
dla znaczącego inwestora 00
dla innych jednostek00
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem561186

INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.
20202019
ujemne różnice kursowe, w tym:638740
zrealizowane638701
niezrealizowane039
utworzone rezerwy (z tytułu)7510
pozostałe, w tym:00
Inne koszty finansowe, razem1 389740

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
20202019
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Nie dotyczy.

PlikOpis
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.
20202019
Zysk (strata) brutto22 0697 809
Korekty konsolidacyjne00
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)-57 956-7 511
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-35 887298
Podatek dochodowy według stawki ... %057
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku00
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:057
wykazany w rachunku zysków i strat057
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.
20202019
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych574-4 183
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
Podatek dochodowy odroczony, razem574-4 183

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.
20202019
ujętego w kapitale własnym1 2867 916
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.
20202019
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie00

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.
20202019
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Wynik netto/ilość akcji

PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

PlikOpis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.
20202019
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Nie dotyczy.

PlikOpis
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Maciej WieczorekPrezes ZarząduMaciej Wieczorek
2021-03-31Jacek GlinkaWiceprezes ZarzaduJacek Glinka
2021-03-31Iwona GiedronowiczCzłonek ZarząduIwona GiedronowiczPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk