• Odbierz prezent
CDRL S.A.: Złożenie przez spółki zależne od Emitenta wniosków o zatwierdzenie układów w postępowaniu restrukturyzacyjnym (2021-08-24 14:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr46/2021
Data sporządzenia: 2021-08-24
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Złożenie przez spółki zależne od Emitenta wniosków o zatwierdzenie układów w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. informuje o powzięciu informacji o złożeniu przez doradcę restrukturyzacyjnego spółek zależnych Coccodrillo Concepts sp. z o.o., Drussis sp. z o.o. oraz Smart Investment Group sp. z o.o. wniosków o zatwierdzenie układów z wierzycielami tych spółek zależnych w ramach uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych, wszczętych dla tych spółek.

Złożenie wniosku o zatwierdzenie układów zostało poprzedzone przyjęciem warunków restrukturyzacji przez wierzycieli w większości umożliwiającej przyjęcie układów i zatwierdzenie ich przez sąd.

Przedmiotem wniosków jest zatwierdzenie następujących warunków restrukturyzacji wspólnych dla wszystkich trzech spółek zależnych:

1. Spłata na rzecz wierzycieli z tytułu czynszów najmu i opłat związanych z najmem w kwocie 70% należności głównych w ośmiu równych ratach kwartalnych płatnych do dnia 15 następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego, począwszy od roku 2022 wraz z umorzeniem w całości należności ubocznych, jak również wszelkich innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, za okres zarówno poprzedzający, jak i następujący po dniu poprzedzającym otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
W przypadku skorzystania przez tych wierzycieli z zabezpieczeń przewidzianych umową najmu (gwarancja bankowa, kaucja gwarancyjna) celem zaspokojenia wierzytelności objętych układem, spółki zależne będą zobowiązane do odnowienia tych zabezpieczeń w terminie 3 miesięcy od dnia realizacji ostatniej płatności na rzecz wierzycieli, w przypadku dalszego obowiązywania umowy najmu, której dotyczy zabezpieczenie.
2. Spłata na rzecz wierzycieli będących podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego w kwocie 100 % sumy należności głównych i wszelkich należności ubocznych w terminie 12 miesięcy od dnia realizacji ostatniej płatności na rzecz wierzycieli należących do pozostałych kategorii.
3. Spłata na rzecz wierzycieli publicznoprawnych w kwocie 100 % sumy należności głównych i odsetek, co nastąpi w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu.
4. Spłata na rzecz pozostałych wierzycieli, nie należący do żadnej z powyższych kategorii, w kwocie 100 % sumy należności głównych i odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego otwarcie Postępowania restrukturyzacyjnego, co nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu wraz z umorzeniem w całości odsetek naliczonych po dniu poprzedzającym otwarcie Postępowania restrukturyzacyjnego, jak również wszelkich innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności za okres zarówno poprzedzający, jak i następujący po dniu poprzedzającym otwarcie Postępowania restrukturyzacyjnego.

Suma wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem wynosiła 1.138.229,36 zł dla Coccodrillo Concepts sp. z o.o., 266.118,20 zł dla Drussis sp. z o.o. oraz 813.933,97 zł dla Smart Investment Group sp. z o.o.

Zarząd Emitenta uznał informację o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układów za istotną ze względu na jej potencjalny wpływ na sytuację finansową i majątkową spółek zależnych objętych układem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-24Marek DworczakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk