• Odbierz prezent
CDRL S.A.: raport finansowy (2021-08-27 07:12)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-08-27
CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki_lek
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
www.cdrl.pl
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A.
Przychody ze sprzedaży193 509180 38242 5640 615
Zysk z działalności operacyjnej12 383-5 1342 723-1 156
Zysk brutto11 614-27 0932 554-6 100
Zysk netto7 200-25 8051 583-5 810
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej7 554-21 5131 661-4 844
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej20 15817 2834 4333 891
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-581-3 983-128-897
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-25 508-13 695 -5 610-3 084
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-6 0391 394-1 328314
Aktywa razem258 855311 47257 25969 743
Zobowiązania długoterminowe50 53988 10411 17919 728
Zobowiązania krótkoterminowe141 927141 20831 39431 619
Kapitał własny ogółem66 38982 15914 68518 397
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej67 57681 60714 94818 273
Kapitał podstawowy3 0273 027670678
Liczba akcji (szt.)6 013 1986 031 3666 013 1986 031 366
Zysk na akcję _PLN/EUR_1,26-3,57028-0,8
Rozwodniony zysk na akcję _PLN/EUR_1,26-3,570,28-0,8
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej _PLN/EUR11,2413,532,493,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej _PLN/EUR_11,2413,532,493,03
WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.
Przychody ze sprzedaży120 70598 07426 54522 082
Zysk z działalności operacyjnej14 0068 3173 0801 873
Zysk brutto13 537-7 4272 977-1 672
Zysk netto10 518-8 8392 313-1 990
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej10 8842 5032 394564
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 3633 155-300710
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-13 979-6 254-3 074-1 408
Zwiększenie/zmniejszenienetto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-4 6421 173-1 021264
Aktywa razem173 788189 28738 44242 384
Zobowiązania długoterminowe8 13534 9001 7997 815
Zobowiązania krótkoterminowe64 07665 67914 17314 706
Kapitał własny ogółem101 57788 70822 46919 863
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej101 57788 70822 46919 863
Kapitał podstawowy3 0273 027670678
Liczba akcji _szt._6 013 1986 031 3666 013 1986 031 366
Rozwadniające potencjalne akcje zykłe _szt._0000
Zysk na akcję _PLN/EUR_1,75-1,470,38-0,33
Rozwodniony zysk na akcję _PLN/EUR_1,75-1,470,38-0,33
Wartość księgowa na jedną akcję _PLN/EUR_16,8914,713,743,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _PLN/EUR_16,8914,713,743,29

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 czerwca 2021 i 30 czerwca 2020.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,5208PLN/EUR na dzień 30 czerwca 2021 oraz 4,4660 na dzień 30 czerwca 2020, które to zostały ogłoszone przez
NBP na dzień bilansowy.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,5472 PLN/EUR na dzień 30 czerwca 2021 oraz 4,4413 PLN/EUR na dzień 30 czerwca 2020, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL za okres zakoczony 30 czerwca 2021-sig-sig-sig.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL za I półrocze 2021r.
2410 CDRL 2021 PSSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdfRaport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CDRL za I półrocze 2021r.
2410 CDRL 2021 PSF MSSF skrócone EMITENT NIEEMITENT PL-sig.pdfRaport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego spółki CDRL S.A. za I półrocze 2021.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-27Marek DworczakPrezes Zarządu
2021-08-27Tomasz PrzybyłaWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk