• Odbierz prezent
CDRL S.A.: raport finansowy (2021-05-31 07:42)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-31
CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A.
Przychody ze sprzedaży90602916581981620849
Zysk z działalności operacyjnej847-5416185-1232
Zysk brutto-1078-25123-236-5715
Zysk netto-3534-22689-773-5161
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej-3056-17362-669-3949
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej7914-126221731-2871
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-74-2618-16-596
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-822711693-17992660
Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-500-1784-109-406
Aktywa razem2605073444835589975672
Zobowiązania długoterminowe56122966531204221232
Zobowiązania krótkoterminowe1487761609363192435353
Kapitał własny ogółem55609868931193319088
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej56703863411216718966
Kapitał podstawowy30273027650665
Liczba akcji (szt.)6017146603136660171466031366
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.)0000
Zysk na akcję (PLN/EUR)-0,51-2,880-0,65
Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR)-0,51-2,880-0,65
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)9,4014,262,023,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)9,4014,262,023,13
WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.
Przychody ze sprzedaży58011510711268811617
Zysk z działalności operacyjnej578022681264516
Zysk brutto4917957210752177
Zysk netto270586975921978
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej270586975921978
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4985-160651090-3654
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5232589-114589
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-342914353-7503265
Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów8442641185601
Aktywa razem1704702269553657949855
Zobowiązania długoterminowe91803672519708067
Zobowiązania krótkoterminowe67412839871446518449
Kapitał własny ogółem938771062442014423338
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej938771062442014423338
Kapitał podstawowy30273027650665
Liczba akcji (szt.)6017146603136660141466031366
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.)0000
Zysk na akcję (PLN/EUR)0,451,440,100,33
Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR)0,451,440,100,33
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)15,6017,623,353,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR)15,6017,623,353,87

Wybrane dane finansowe dotyczące skosolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 marca 2021 i 31 marca 2020.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostaly przeliczone po kursie 4,6603 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2021 roku) oraz 4,5523 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2020 roku), które to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,5721 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2021 roku) oraz 4,3963 PLN/EUR (a dzień 31 marca 2020 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej CDRL za I kwartał 2021-sig-sig-sig.pdfSkonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-31Marek DworczakPrezes Zarządu
2021-05-31Tomasz PrzybyłaWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk