• Odbierz prezent
CDRL S.A.: raport finansowy (2021-04-15 07:52)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-15
CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży40567051412190670119514
Zysk z działalności operacyjnej-311524303-6965650
Zysk brutto-4546814962-101623478
Zysk netto-4175611509-93332675
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-3675012651-82142941
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej7104333615158797814
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4891-2444-1093-568
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-63204-29981-14126-6969
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów482411751078273
Aktywa razem2597393573885628483924
Zobowiązania długoterminowe59026944191279122172
Zobowiązania krótkoterminowe1404291545473043036291
Kapitał własny ogółem602851084221306325460
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominujacej609011025431319724080
Kapitał podstawowy30273027656711
Liczba akcji (szt.)60545446054544
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.)00
Zysk na akcję (PLN/EUR)6,102,09-1,360,49
Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR)6,102,09-1,360,49
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR)9,9617,912,164,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR)9,9617,912,164,21

Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji bilansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji bilansowej zostały przeliczone po kursie 4,6148 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020r.) oraz 4,2585 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019r.), które to ogłoszone zostały przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4742 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020r.) oraz 4,3018 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019r.), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK CDRL Sprawozdanie finansowe za rok 2020-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL za 2020 rok
GK CDRL Sprawozdanie Zarządu za rok 2020-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej CDRL za 2020 rok
2020_GK CDRL_Oświadczenie nt danych niefinansowych-sig-sig.pdfOświadczenie Grupy Kapitałowej CDRL nt.danych niefinansowych_2020
Oświadczenia Zarządu GK CDRL_raport roczny_2020-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu_Grupa Kapitałowa CDRL_2020
GK CDRL List do Pracowników i Akcjonariuszy 2020-sig-sig.pdfPismo Zarządu do Akcjonariuszy_2020
CDRL 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfSprawozadnie z badania biegłego rewidenta_Grupa Kapitałowa CDRL_2020
Oświadczenia RN_raport roczny_2020.pdfOświadczenia i ocena Rady Nadzorczej_Grupa Kapitałowa CDRL_2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Marek DworczakPrezes Zarządu
2021-04-15Tomasz PrzybyłaWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Kamila LisztwanDyrektor Finansowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk