• Odbierz prezent
CDRL S.A.: raport finansowy (2021-04-15 07:47)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-15
CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży2260992457405053457125
Zysk z działalności operacyjnej226231787750564156
Zysk brutto3467172117754001
Zysk netto17115012383490
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej17115012383490
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej3144132547027757
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej10358-31022315-721
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-36326-1721-8119-400
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów7347-15711642-365
Aktywa razem1662152111483601849583
Zobowiązania długoterminowe101993623122108508
Zobowiązania krótkoterminowe64741773701402918168
Kapitał własny ogółem91275975471977922906
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominujacej91275975471977922906
Kapitał podstawowy30273027656711
Liczba akcji (szt.)60545446054544
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.)00
Zysk na akcję (PLN/EUR)0,032,480,010,58
Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR)0,032,480,010,58
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR)15,1516,173,283,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR)15,1516,173,283,80

Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji bilansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji bilansowej zostały przeliczone po kursie 4,6148 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020r.) oraz 4,2585 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019r.), które to ogłoszone zostały przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,4742 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020r.) oraz 4,3018 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019r.), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
CDRL SA Sprawozdanie finansowe za rok 2020-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie finansowe CDRL S.A. za rok 2020
CDRL SA Sprawozdanie Zarządu za rok 2020-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu CDRL S.A. za rok 2020
Oświadczenie Zarządu CDRL SA_raport roczny 2020-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu CDRL S.A._2020
CDRL 2020 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfSprawozdanie z badania_CDRL S.A._2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej_raport roczny 2020.pdfOświadczenie i ocena Rady Nadzorczej_CDRL S.A._2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Marek DworczakPrezes Zarządu
2021-04-15Tomasz PrzybyłaWiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Kamila LisztwanDyrektor Finansowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk