• Odbierz prezent
CDRL S.A.: Nabycie akcji własnych (2021-04-29 22:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia:2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 20 kwietnia 2021 roku nabył 51 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.40 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 887.40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00084 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00056 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 21 kwietnia 2021 roku nabył 57 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.13 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 976.40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00094 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00063% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 23 kwietnia 2021 roku nabył 2 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 35.60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00003 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00002 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 26 kwietnia 2021 roku nabył 58 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.62 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1022.20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00096 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00064 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 28 kwietnia 2021 roku nabył 221 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 18.70 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 4132.70 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00365% kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00244 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 20 do 28 kwietnia 2021 wynosi 389 akcji, które stanowią 0,00642 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00429% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 28 kwietnia 2021r. wynosi 38779 akcji, które stanowią 0.64049 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.42807 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 20 do 28 kwietnia 2021r.

Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
PlikOpis
ZAŁ.DO RB 19_2021 zestawienie transakcji 20-28.04.2021.pdfZestawienie transakcji za okres od 20.04.2021 do 28.04.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-29Marek DworczakPrezes Zarządu
2021-04-29Tomasz PrzybyłaV-ce Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk