• Odbierz prezent
CDRL S.A.: Informacja o wstępnym skonsolidowanym wyniku finansowym grupy kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2021 roku (2021-08-26 13:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr47/2021
Data sporządzenia: 2021-08-26
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Informacja o wstępnym skonsolidowanym wyniku finansowym grupy kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w związku z przygotowaniem danych finansowych do raportu półrocznego za I półrocze 2021 r. powziął informację, że wstępny skonsolidowany wynik finansowy netto grupy kapitałowej Emitenta za I półrocze 2021 roku wykazuje zysk w wysokości 7.200 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2020 Emitent wykazał stratę w kwocie 25.805 tys. zł, natomiast w I półroczu 2019 roku Emitent wykazał zysk w kwocie 360 tys. zł.

Na uzyskanie znacznie lepszego wyniku finansowego w I półroczu 2021 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego miały wpływ następujące czynniki:
- wzrost przychodów Grupy w I półroczu 2021 r. o 7,3% w stosunku do I półrocza 2020 r. wraz z równoczesnym spadkiem kosztu własnego sprzedaży o 1%,
- ustabilizowanie się w I półroczu 2021 r. w porównaniu do I półrocza 2020 r. kursu rubla białoruskiego, który znacznie osłabił się na początku pandemii koronawirusa COVID-19 w 2020 r. i miał znaczący wpływ na wynik I półrocza 2020 r. W I półroczu 2021 r. nie wystąpiły tak wysokie różnice kursowe, które wpłynęłyby na wynik zgodnie z MSSF 16.
- wzrost marży na sprzedaży do 50% w I półroczu 2021 r. wobec 46% w I półroczu 2020 r. Wzrost marży na sprzedaży nastąpił również w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 (sprzed pandemii koronawirusa COVID-19), w którym marża ta wynosiła 43%.

Ponadto, w odróżnieniu od bieżącego okresu sprawozdawczego, w I półroczu 2020 r., w związku z sytuacją epidemiczną i jej wpływem na działalność spółek zależnych, Emitent zawiązał odpisy na udziały w spółkach zależnych i spółce stowarzyszonej, które miały charakter jednorazowy. Aktualna sytuacja w Grupie, po dokonanych odpisach, nie uzasadnia dokonywania dalszych zmian wyceny spółek, które miałyby mieć wpływ na wynik finansowy Grupy w I półroczu 2021 r.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, mając na uwadze skalę zmiany skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy kapitałowej Emitenta, wykraczającą poza standardowy poziom jego zmienności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-26Marek DworczakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk