• Odbierz prezent
CDRL S.A.: Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach zależnych. (2021-03-26 15:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach zależnych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku Zarząd stwierdził istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy.
W związku z przedłużającymi się ograniczeniami związanymi z epidemią Covid-19 Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych wynikających z przeprowadzonych testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych na łączną kwotę 18,90 mln PLN, które obciążą skonsolidowany wynik netto w IV kw. 2020 r.. Największą wartość odpisu tj. 15.5 mln PLN, stanowi odpis na utratę wartości udziałów w polskich spółkach zależnych prowadzących sklepy zlokalizowane w galeriach handlowych. Dodatkowo Emitent zawiązał odpis na utratę wartości udziałów w pozostałych spółkach zależnych na kwotę 3.4 mln PLN, który również obciąży wynik IV kw.2020 roku. Zaliczenie odpisów dokonanych na spółkach zależnych do pozostałych kosztów operacyjnych wynika z zastosowanych międzynarodowych standardów rachunkowości.
Utrata wartości spowodowana jest głównie czynnikami niezależnymi od Emitenta. Największy wpływ na nią miała sytuacja pandemiczna oraz wprowadzane obostrzenia m.in. w formie zamykania galerii handlowych, w których Emitent posiada salony zarządzane przez te spółki zależne.
Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, że zarządy spółek zależnych podejmują działania zmierzające do restrukturyzacji kosztów związanych z prowadzeniem ich działalności. Zarząd Emitenta analizuje na bieżąco sytuację Grupy Kapitałowej, podejmując czynności związane z jej reorganizacją, mając na celu uwzględnienie w ramach jej działalności skutków trwającej pandemii i zmiany sytuacji finansowej spółek zależnych, w tym wynikających ze zmiany zachowań konsumenckich i uzyskiwaniem przychodów z innych kanałów dystrybucji.

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Ostateczne wartości odpisów oraz ich wpływ na wynik zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za rok 2020, których publikację zaplanowano na dzień 15 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Marek DworczakPrezes Zarządu
2021-03-26Tomasz PrzybyłaV-ce Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk