• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki (2021-05-17 20:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia:2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka“) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od akcjonariusza Spółki, funduszu Nationale Nederlanden OFE reprezentowanego przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., dotyczącą zamiaru zgłoszenia w ramach zwołanego na dzień 25 maja 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kandydatury Pana Łukasza Wejcherta na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorys zawodowy kandydata.
Wraz z kandydaturą Spółka otrzymała oświadczenie złożone przez Pana Łukasza Wejcherta, zgodnie z którym wyraża on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki a także deklaruje, iż:
- spełnia wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z artykułem 18 Kodeksu Spółek Handlowych,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do CD PROJEKT S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani członek organu spółki kapitałowej,
- nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS,
- spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Załączniki
PlikOpis
RB - 25-2021 - zalacznik.pdfŻyciorys kandydata
RB - 25-2021 - appendix.pdfCandidate’s resume
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 25/2021

Subject: Submission of Supervisory Board membership candidature

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offering Act – current and periodic information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby discloses information obtained from a shareholder of the Company – the Nationale Nederlanden OFE retirement fund – represented by Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., concerning the intent to submit at the Ordinary General Meeting scheduled for 25 May 2021 the candidature of Mr. Łukasz Wejchert for membership of the Supervisory Board of the Company.

Acting in compliance with the Best Practice for WSE Listed Companies and in order to enable Shareholders to familiarize themselves with the Supervisory Board candidate, the Management Board annexes the candidate’s resume to this report.

The candidature submitted to the Company was accompanied by Mr. Łukasz Wejchert’s statement confirming his willingness to stand for election to the Supervisory Board of the Company and declaring that:

- he meets the criteria applicable to members of official bodies of companies under Art. 18 of the Commercial Companies Code,

- he does not engage in competition with CD PROJEKT S.A. as a partner in a civil law partnership or a member of an official body of a capital company,

- he is not listed in the Registry of Insolvent Debtors maintained in accordance with the National Court Registry Act,

- he is compliant with requirements imposed upon members of the audit committee under the Act of 11 May 2017 on auditors, audit firms and public supervision,

- no material and significant links exist between the candidate and any shareholder controlling at least 5% of votes at the Company.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-17
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk