• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Warunkowa rejestracja akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (2021-03-10 11:42)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Warunkowa rejestracja akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.(„KDPW”) decyzją nr 0426-2021/21 z dnia 9 marca 2021 r. postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 84.176 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz oznaczyć je kodem ISIN PLOPTTC00011, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym GPW. Zarejestrowanie 84.176 akcji serii M w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia dostarczenia do KDPW dokumentu potwierdzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia przedmiotowych akcji do obrotu na tym rynku.

Spółka złoży bezzwłocznie wniosek o dopuszczenie ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 11/2021

Subject: Conditional registration of Series M shares in the Central Securities Depository of Poland

Legal basis: Art. 17 section 1 of the Market Abuse Regulation (MAR) – confidential information

In relation to Current. Report no. 9/2021 of 8 February 2021 the Management Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw, Jagiellońska 74 (hereafter referred to as “the Company”) hereby announces that on 9 March 2020 the Management Board of the Central Securities Depository of Poland (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., hereafter referred to as “KPDW”) had adopted decision no. 0426-2021/21 which approves registration of 84.176 Series M ordinary bearer shares, with nominal value of 1 PLN per share, issued following shared capital’s conditional increase pursuant to Resolution no. 21 of the Ordinary General Shareholders Meeting held on 24 May 2016, concerning issue of Series B subscription warrants with exclusion of pre-emption rights for existing shareholders, entitling holders to claim Series M shares, and conditional increase in the Company share capital via issue of Series M shares with exclusion of pre-emption rights for existing shareholders in order to facilitate implementation of the Incentive Program, and the corresponding changes in the Company Articles, and assigns the code ISIN PLOPTTC00011 to said shares under the condition that the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., hereafter referred to as “GPW”) admits Series M shares to its regulated market. 84.176 Series M shares will be registered in KPDW within three days of the KPDW having received a document to the effect that these shares have been admitted to the GPW regulated market, but not earlier than on the admission date specified in the aforementioned document.

The Company will fill with no delay a motion to admit Series M shares to the GPW regulated market.

Disclaimer:

This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk