• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2020. (2021-04-28 21:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2020.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) aktualizując informację przekazana w raporcie bieżącym nr 20/2021 z dnia 22 kwietnia 2020 roku informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi Radzie Nadzorczej Spółki wnioskami Zarządu, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto za rok 2020 w wysokości 1 132 234 728,22 zł (słownie: jeden miliard sto trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 22/100) poprzez przekazanie go w kwocie 503 694 000,00 zł (słownie: pięćset trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć́ złotych 00/100) na jedną akcję, a w pozostałej części przekazanie kwoty 628 540 728,22 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 22/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Jednoczenie zgodnie z wnioskiem Zarządu, zmieniona została pierwotnie rekomendowana data wypłaty dywidendy z dnia 7 czerwca 2021 roku na dzień 8 czerwca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 21/2021

Subject: Supervisory Board recommendation concerning allocation of net profit obtained in 2020

Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information

In reference to Current Report no. 20/2021 of 22 April 2021 the Management Board of CD PROJEKT S.A. (hereafter referred to as “the Company”) hereby announces that on 28 April 2021 the Supervisory Board of the Company approved the Management Board’s recommendations concerning allocation of the Company’s net profit for 2020.

Following a review of the Company Financial Statement, the Management Board report on Company activities in 2020 and Management Board recommendations submitted to the Supervisory Board, the Supervisory Board recommends to the General Meeting that the net profit in the amount of 1 132 234 728.22 PLN (one billion one hundred thirty-two million two hundred thirty-four thousand seven hundred twenty-eight PLN 22/100) be allocated as follows: 503 694 000.00 (five hundred three million six hundred ninety-four thousand PLN 00/100 ) shall be divided among shareholders in the form of a dividend amounting to 5.00 PLN per share, with the remaining 628 540 728.22 PLN (six hundred twenty-eight million five hundred forty thousand seven hundred twenty-eight PLN 08/100) transferred to reserve capital.

At the same time, following the Management Board’s request, the originally recommended dividend payment date of June 7, 2021, was changed to June 8, 2021.

Disclaimer:

This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-28
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk