• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: raport finansowy (2021-04-22 17:27)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-04-22
CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów1 883 645361 381421 00284 007
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów338 76050 60075 71411 763
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej1 128 943176 448252 32341 017
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem1 138 836185 862254 53443 206
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu1 132 235172 826253 05940 175
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej595 080221 983133 00351 602
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-95 911-143 097-21 437-33 264
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-90 441-105 849-20 214-24 606
Przepływy pieniężne netto razem408 728-26 96391 352-6 268
Liczba akcji w tysiącach sztuk96 46196 12096 46196 120
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)11,741,802,620,42
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)11,271,722,520,40
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)22,1011,154,792,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)21,2110,654,602,50
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,001,050,000,24
Stan na dzień31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
Aktywa razem2 749 2621 315 368595 749308 881
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)574 72291 841124 53921 567
Zobowiązania długoterminowe164 99024 45935 7525 744
Zobowiązania krótkoterminowe452 928218 98498 14751 423
Kapitał własny2 131 3441 071 925461 850251 714
Kapitał zakładowy100 65596 12021 81122 571

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu

01.01.2020-31.12.2020 4,4742 4,2279 4,6330 4,6148

01.01.2019-31.12.2019 4,3018 4,2406 4,3891 4,2585

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci PL 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT i CD
PROJEKT S.A.
SF CD PROJEKT - jednostkowe 2020.pdfSprawozdanie finansowe CD PROJEKT S.A.
Oswiadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego PL - 2020.pdfOświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Ocena Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A_jednostkowe.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i
sprawozdania finansowego
Oswiadczenie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej
CDP SA 2020 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego
sprawozdania finansowego
Managment Board Report CD PROJEKT EN 2020.pdfManagment Board Report on CD PROJEKT Capital Group and CD PROJEKT
S.A.
FS CD PROJEKT separate 2020.pdfSeparate Financial Statement of CD PROJEKT S.A.
Statement regarding the implementation of corporate governance policies at CD PROJEKT - 2020.pdfStatement regarding the implementation of Corporate Governance Policies
Assessment of CD PROJEKT S.A. Supervisory Board - separate.pdfAssessment of the Supervisory Board
Statement of the Supervisory Board of CD PROJEKT S.A.pdfStatement of the Supervisory Board
CDP SA 2020 BSF MSSF SzB EN emitent.pdfIndependent Auditor’s Report on Annual Financial Statements

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22
Adam Kiciński
Prezes Zarządu
2021-04-22
Marcin Iwiński
Wiceprezes Zarządu
2021-04-22
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu
2021-04-22
Adam Badowski
Członek Zarządu
2021-04-22
Piotr Karwowski
Członek Zarządu
2021-04-22
Michał Nowakowski
Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk