• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej spółki na nową kadencję (2021-05-25 22:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej spółki na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następujące osoby:

- Panią Katarzynę Szwarc
- Pana Piotra Pągowskiego
- Pana Michała Bienia
- Pana Macieja Nielubowicza
- Pana Łukasza Wejcherta

Życiorysy wymienionych powyżej członków Rady Nadzorczej, dostępne są na stronie internetowej spółki pod adresem: https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/rada-nadzorcza/

Jednocześnie działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. („Ustawa”), Rada Nadzorcza dokonała powołania Komitetu Audytu nowej kadencji, ustalając następujące funkcje w jego ramach:
a) Michał Bień – Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust 3. Ustawy,
b) Maciej Nielubowicz – Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
c) Łukasz Wejchert – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy,
d) Piotr Pągowski – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy oraz kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy,
e) Katarzyna Szwarc – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu Spółki, Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 31/2021

Subject: Election of members of the Company’s Supervisory Board for the next term of office

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act – current and periodic information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that on 25 May 2021 the Company’s Ordinary General Meeting elected the following persons to the Supervisory Board for the next term of office:

– Ms. Katarzyna Szwarc

– Mr. Piotr Pągowski

– Mr. Michał Bień

– Mr. Maciej Nielubowicz

– Mr. Łukasz Wejchert

Resumes of the aforementioned members of the Supervisory Board can be found on the Company website at https://www.cdprojekt.com/en/capital-group/supervisory-board/.

At the same time, acting in compliance with Art. 128 section 1 of the Act of 11 May 2017 on certified auditors, audit firms and public supervision (hereinafter referred to as “the Act”), the Supervisory Board of the Company appointed the Audit Committee for the next term of office, apportioning responsibilities as follows:

a) Mr. Michał Bień – Chairman of the Audit Committee fulfilling independence criteria specified in Art. 129 section 3 of the Act,

b) Mr. Maciej Nielubowicz – Member of the Audit Committee possessing knowledge and expertise in the area of accounting or attestation of financial statements,

c) Mr. Łukasz Wejchert – Member of the Audit Committee fulfilling independence criteria specified in Art. 129 section 3 of the Act,

d) Mr. Piotr Pągowski – Member of the Audit Committee fulfilling independence criteria specified in Art. 129 section 3 of the Act and fulfilling criteria specified in Art. 129 section 5 of the Act,

e) Ms. Katarzyna Szwarc – Member of the Audit Committee fulfilling criteria specified in Art. 129 section 5 of the Act.

Pursuant to the adopted Audit Committee Regulations, Members of the Audit Committee are appointed by the Supervisory Board from among its members for a term equivalent to that of the Supervisory Board.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-25
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk