• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW (2021-03-25 20:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 10 marca 2021 r. informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 25 marca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW S.A.”) uchwałą numer 327/2021 z dnia 25 marca 2021 r. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych zostaje 84 176 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. Zarząd GPW S.A. postanowił wskazane wyżej akcje Spółki wprowadzić do obrotu giełdowego z dniem 31 marca 2021 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 marca 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLOPTTC00011”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Approval and listing of shares on the GPW regulated market

Legal basis: Art. 17 section 1 of the Market Abuse Regulation (MAR) – confidential information

In relation to Current Report no. 11/2021 of 10 March 2021 the Management Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw (hereafter referred to as “the Company”) hereby announces that according to a notice received on 25 March 2021 the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (hereafter referred to as “GPW S.A.”) on 25 March 2021 had undertaken resolution no. 327/2021, admitting 84 176 Series M ordinary bearer shares to its main market. These shares, with a nominal value of 1 PLN per share, were issued as a conditional increase in the Company share capital pursuant to resolution no. 21 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of 24 May 2016 concerning issue of Series B subscription warrants with exclusion of pre-emption rights for existing shareholders, entitling holders to claim Series M shares, and conditional increase in the Company share capital via issue of Series M shares with exclusion of pre-emption rights for existing shareholders in order to facilitate implementation of the Incentive Program, and the corresponding changes in the Company Articles. The Management Board of GPW S.A. decided that the above mentioned shares would be admitted to trading on its main market on 31 March 2021 provided that on 31 March 2021 they will have been registered by the Central Securities Repository of Poland under the code “PLOPTTC00011”.

Disclaimer:

This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk