• Odbierz prezent
CCC: raport finansowy (2021-10-13 18:30)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-02-01 do 2021-07-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-10-13
CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. s.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowegood 01.02.2021 do 31.07.2021od 01.01.2020 do 30.06.2020od 01.02.2021 do 31.07.2021od 01.01.2020 do 30.06.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 475 5982 186 129763 376492 233
Zysk z działalności operacyjnej-21 558-496 494-4 735-111 792
Zysk (strata) brutto-88 708-699 068-19 484-157 403
Zysk (strata) netto-64 780-941 224-14 228-211 928
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-91 807-665 776-20 164-149 907
Strata netto z działalności zaniechanej27 026-275 4485 936-62 020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-56 370-328 760-12 381-74 024
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-66 381-70 493-14 580-15 872
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej456 236361 568100 20781 411
Przepływy pieniężne netto, razem333 485-37 68573 246-8 485
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-1,67-15,13-0,37-3,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-1,67-15,13-0,37-3,41
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej0,49-6,260,11-1,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej0,49-6,260,11-1,41
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień2021-07-3131.01.20212021-07-3131.01.2021
Aktywa, razem7 046 2006 647 4021 540 7931 464 669
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 276 9596 337 5841 372 5831 396 405
Zobowiązania długoterminowe2 911 5732 785 440636 674613 736
Zobowiązania krótkoterminowe3 365 3863 346 559735 909737 371
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży0205 585045 298
Kapitał własny769 242309 818168 21068 264
Kapitał zakładowy5 4865 4861 2001 209
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)54 868 00041 168 00054 868 00041 168 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)14,027,533,071,66
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)14,027,533,071,66
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowegood 01.02.2021 do 31.07.2021od 01.01.2020 do 30.06.2020od 01.02.2021 do 31.07.2021od 01.01.2020 do 30.06.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 142 949706 660251 036159 113
Zysk z działalności operacyjnej28 57417 6666 2763 978
Zysk (strata) brutto118 271-414 54425 977-93 339
Zysk (strata) netto125 324-410 07127 526-92 332
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej408 254-217 60089 668-48 995
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-412 144-40 503-90 523-9 120
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-78 438320 712-17 22872 212
Przepływy pieniężne netto, razem-82 32862 609-18 08214 097
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)2,28-10,690,50-2,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR)2,28-10,690,50-2,41
Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień2021-07-3131.01.20212021-07-3131.01.2021
Aktywa, razem3 214 6492 545 732702 947560 919
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 283 5421 739 949499 342383 375
Zobowiązania długoterminowe1 101 560939 945240 878207 105
Zobowiązania krótkoterminowe1 181 982800 004258 464176 271
Kapitał własny931 107805 783203 605177 544
Kapitał zakładowy5 4865 4861 2001 209
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)54 868 00041 168 00054 868 00041 168 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)16,9719,573,714,31
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)16,9719,573,714,31
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.07.2021 roku 1 EUR = 4,5731 oraz 31.01.2021 roku 1 EUR = 4,5385.

- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.02.2021 – 31.07.2021 oraz 01.01.2020 – 30.06.2020, odpowiednio: 1 EUR = 4,5529 i 1 EUR = 4,4413.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SAPS_CCCSA_SF_1H2021.pdfSkonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
SAP_CCCSA_SF_1H2021.pdfJednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
SZD_CCC_1H2021.pdfSprawozdanie z działalności Zarządu
R21 CCC Group Review Report PAS consolidated condensed.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
R21 CCC SA Review Report PAS standalone condensed.pdfRaport z przeglądu jednostkowego śródrocznego skóconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-13Edyta Skrzypiec-RychlikDyrektor Rachunkowości Grupy / Główna Księgowa
2021-10-13Kryspin DerejczykWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk