• Odbierz prezent
CCC: raport finansowy (2021-05-18 23:31)
fot. freepik.com

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020


(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową


(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie
data przekazania:CCC S.A.(pełna nazwa emitenta)CCC
Lekki (lek)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)59-101
Polkowice(kod pocztowy)
(miejscowość)Strefowa
6(ulica)
(numer)076 845 84 00
076 845 84 31(telefon)

(fax)ccc@ccc.eu
www.ccc.eu(e-mail)

(www)6922200609
390716905(NIP)

(REGON)


Ernst& & Young Audyt Polska społka z ograniczoną odpowiedzialnoscią sp. k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 638 6825 844 6741 258 8871 358 658

Zysk z działalności operacyjnej-626 707133 132-139 91830 948

Zysk (strata) brutto-968 33827 570-216 1906 409

Zysk (strata) netto-1 280 301-27 688-285 839-6 436

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-988 91418 374-220 7844 271

Strata netto z działalności zaniechanej-291 387-46 062-65 055-10 708

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-62 163986 629-13 878229 353

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-261 799-713 615-58 449-165 888

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej240 024-104 69953 588-24 338

Przepływy pieniężne netto, razem-83 938168 315-18 74039 127

Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-19,810,45-5,360,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-19,810,45-5,360,10

Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej-5,84-1,11-1,58-0,26

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej-5,84-1,11-1,58-0,26

Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień31.01.202131.12.201931.01.202131.12.2019

Aktywa, razem6 647 4027 143 7851 464 6691 677 536

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 337 5846 054 1861 396 4051 421 671

Zobowiązania długoterminowe2 785 4403 095 905613 736726 994

Zobowiązania krótkoterminowe3 346 5592 958 281737 371694 677

Kapitał własny309 8181 089 59968 264255 865

Kapitał zakładowy5 4864 1171 209967

Średnia ważona liczba akcji (w szt.)49 913 75641 168 00049 913 75641 168 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,2126,471,376,22

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,2126,471,376,22

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,480,000,11
Wybrane dane za rok 2020 obejmują 13 miesięcy od 01.01.2020 do 31.01.2021
Wybrane dane za rok 2019 obejmują 12 miesięcy od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.01.2021 roku 1 EUR = 4,5385 oraz 31.12.2019 roku 1 EUR = 4,2585.

- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2020 – 31.01.2021 oraz 01.01.2019 – 31.12.2019, odpowiednio: 1 EUR = 4,4791 i 1 EUR = 4,3018.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
CCC_Raport_Niefinansowy_2020.pdfRaport niefinansowy Grupy CCC SA
SAPS_CCC_SF_2020_PL.v.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK CCC SA
SZD_CCC_2020_PL.pdfSkonsolidowane sprawozdanie z działalności Zarządu GK CCC SA
20 CCC Audit Report PAS consolidated JZP (P) [02.21].T.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-18Marcin CzyczerskiPrezes Zarządu


2021-05-18Mariusz GnychWiceprezes Zarządu


2021-05-18Karol PółtorakWiceprezes Zarządu


2021-05-18Adam HolewaWiceprezes ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-18Edyta BanaśGłówna Księgowa
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk