• Odbierz prezent
CCC Gino Rossi

15 maja po sesji na GPW, spółki z branży obuwniczej Gino Rossi i CCC przedstawiły wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one słabsze niż w poprzednim roku. Coraz bliżej rozstrzygnięcia jest sprawa sprzedaży spółki Simple.

 

CCC

W 1 kwartale 2019 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1,04 mld zł wobec 658,71 mln zł rok wcześniej. Jest to wzrost o 58%. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 492,26 mln zł wobec 312,07 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 148,6 mln zł wobec straty wynoszącej 78 mln zł rok wcześniej.  Strata netto wyniosła 166,49 mln zł wobec straty netto wynoszącej 144,09 mln zł w 1 kwartale 2018 r.

Na dzień 31 marca 2019 r. liczba sklepów wyniosła 1196 wobec 1125 na dzień 31 grudnia 2018 r. Powierzchnia handlowa wzrosła w tym czasie z 660,3 tys. m2 do 674,3 tys. m2.

Jako najważniejsze wydarzenia 1 kwartału 2019 r. spółka CCC podała w raporcie:

- powiększenie sieci sprzedaży o ponad 14 tys. m2,

- wzrost przychodów ze sprzedaży o 58% w stosunku do 1 kwartału 2018 r.,

- EBITDA w wysokości 18,7 mln zł (spadek o 11,1 mln zł w stosunku do 1 kwartału 2018 r.),

- nabycie 66,13% akcji spółki Gino Rossi,

- zamknięcie transakcji nabycia 30,55% udziałów w spółce HR Group Holding Sarl przy jednoczesnej sprzedaży 100% udziałów w CCC Germany GmbH.

W 1 kwartale 2019 r. koszty funkcjonowania sklepów wyniosły 365,6 mln zł i były wyższe o 49,8% przy wzroście powierzchni handlowej o 46%. Dodano, że wraz z ekspansją i otwieraniem kolejnych placówek handlowych wzrosła większość kosztów funkcjonowania sklepów. Za największy wzrost tych kosztów odpowiadają podmioty przejęte: KVAG, Shoe Express i Gino Rossi.

Osiągnięte przez spółkę wyniki były zgodne z jej wcześniejszą prognozą.

Czytaj także: CCC przedstawia wstępne wyniki. Akcje spółki mocno w dół

27 kwietnia spółka obuwnicza CCC przedstawiła wstępne wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Okazały się one słabsze od oczekiwań rynku.   27 kwietnia w sobotę spółka CCC podała wstępne wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,04 mld zł wobec 658,7 mln zł w analogiczn.. Czytaj
CCC przedstawia wstępne wyniki. Akcje spółki mocno w dół

 

Gino Rossi

W 1 kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 26,78 mln zł wobec 35,48 mln zł rok wcześniej. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 9,79 mln zł wobec straty wynoszącej 4,48 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. W 1 kwartale strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 11,65 mln zł wobec straty 4,94 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA był ujemny i wyniósł -4 mln zł wobec -2,65 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Grupa Gino Rossi zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą markowego obuwia i odzieży pod markami Gino Rossi oraz Simple. Dystrybucja produktów spółki jest realizowana poprzez sieć salonów firmowych własnych i franczyzowych w Polsce oraz za granicą.

W raporcie wspomniano, że w wyniku zakończonego sukcesem wezwania spółka CCC w lutym nabyła 66,13% akcji Gino Rossi. W 1 kwartale spółka CCC zasiliła Gino Rossi pożyczką. 19 lutego 2019 r. spółka Gino Rossi zawarła z CCC umowę pożyczki na kwotę 20 mln zł na podtrzymanie bieżącej działalności operacyjnej spółki z terminem spłaty 15 kwietnia 2019 r. 14 marca spółka Gino Rossi zawarła aneks do umowy pożyczki z CCC podwyższający kwotę pożyczki do 23,5 mln zł. 16 kwietnia został podpisany kolejny aneks zmieniający datę spłaty pożyczki do dnia 15 maja 2019 r. W dniu 10 maja spółka Gino Rossi podpisała następny aneks do umowy pożyczki z CCC podwyższający kwotę pożyczki do 30,1 mln zł, a data spłaty pożyczki została ustalona na 15 czerwca 2019 r.

19 marca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Gino Rossi z 1 zł do 0,50 zł. Kwotę 25,2 mln zł uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego, przeznaczono na pokrycie straty bilansowej. W tym samym dniu NWZ uchwaliło podwyższenie kapitału o kwotę 60,3 mln zł w drodze emisji nowych akcji. Celem tych działań było dostosowanie wartości nominalnej akcji do aktualnej wartości rynkowej, umożliwiając restrukturyzację zadłużenia poprzez emisję nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności CCC. W raporcie dodano, że Gino Rossi obecnie nie korzysta z finansowania bankowego, a wszystkie wierzytelności kredytowe spółki wobec banku PKO BP zostały nabyte przez CCC jeszcze w grudniu 2018 r.

Obecnie spółka Gino Rossi skupia się na działaniach restrukturyzacyjnych dotyczących optymalizacji produkcji i kanałów dystrybucji. Swe założenia planuje zrealizować w 1 półroczu 2019 r. Zamknięto już część nierentownych i nierokujących sklepów. Zrealizowano także proces renegocjacji kosztów najmu. Proces oddłużenia spółki wspomogło także przeprowadzenie procesu umorzeń z dostawcami. Największe zmiany dotyczą produkcji. Zwiększeniu uległy moce produkcyjne zakładu w Słupsku. Przenegocjowano ceny zakupu komponentów produkcyjnych. Współpraca z CCC umożliwiła uzyskanie korzystniejszych warunków zakupów.

 

Co dalej z Simple?

W raporcie wspomniano o ważnym dla Gino Rossi planie zbycia akcji spółki zależnej – Simple Creative Products S.A. , która prowadzi sieć salonów sprzedaży odzieży damskiej. Sieć ta obejmuje 63 salony w Polsce oraz sprzedaż prowadzoną w sklepie internetowym. Warto wspomnieć, że spółka Gino Rossi już wcześniej prowadziła zaawansowane negocjacje z potencjalnymi nabywcami, m. in. Monnari, które jednak nie zakończyły się sukcesem.

Na dzień publikacji raportu kwartalnego, transakcja sprzedaży spółki Simple nadal jest prowadzona. 10 maja zawarto warunkową umowę sprzedaży 100% akcji spółki Simple z funduszem inwestycyjnym zamkniętym FORUM 82 FIZ. Poinformowano, że umowa została zawarta z zastrzeżeniem warunków zawieszających. Jeśli któryś nie zostałby spełniony do 30 czerwca 2019 r., fundusz FORUM 82 FIZ jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 30 dni roboczych. Obie strony mają możliwość odstąpienia od umowy także w przypadku spełnienia się wszystkich niezbędnych warunków, jeśli druga strona nie przystąpi do procedury przeniesienia posiadania akcji Simple.

W raporcie wspomniano o trudnej sytuacji finansowej spółki Simple Creative Products S.A. W dniu 10 stycznia 2019 r. zarząd spółki złożył wniosek o jej upadłość. Na chwilę obecną spółka oczekuje na rozpatrzenie tego wniosku. Dodano, że ponadto rozważana jest możliwość przeprowadzenia upadłości z tzw. pre-packiem. Dla spółki Simple Creative Products Sp. z o.o. Sp. k. w związku ze złożonym wnioskiem o upadłość przez ZUS, 4 kwietnia został wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy.

W tym samym dniu, w którym ukazał się raport kwartalny Gino Rossi, spółka w odrębnym komunikacie poinformowała o spełnieniu wszystkich warunków warunkowej umowy sprzedaży akcji Simple, w związku z czym Gino Rossi i FORUM 82 FIZ przystąpią do procedury przeniesienia akcji na rzecz funduszu.

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk