• Odbierz prezent
C&C ENERGY SA: Złożenie wniosku o dokonanie scalenia akcji Clean & Carbon Energy S.A. (2021-04-21 12:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Złożenie wniosku o dokonanie scalenia akcji Clean & Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zawiadamia o złożeniu w dnu 19 kwietnia 2021 r. do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku, na mocy którego zgodnie z § 195 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Clean& Carbon Energy S.A. wnosi o przeprowadzenie w dniu 5 maja 2021 r. scalenia akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLKAREN00014 w liczbie 53.299.300 o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda w stosunku 5:1.
W związku z powyższym po scaleniu akcji w KDPW pod kodem PLKAREN00014 zarejestrowanych będzie 10.659.860 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.
Dzień Referencyjny został wyznaczony na 27 kwietnia 2021 r., a dzień scalenia akcji w KDPW na 5 maja 2021 r.
Zarząd Emitenta oświadczył, że niedobory scaleniowe, o których mowa w Uchwale nr 11/27/06/2019/WZ Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r. zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza, który na podstawie umowy z Emitentem zrzeknie się nieodpłatnie swoich praw akcyjnych w spółce Clean& Carbon Energy S.A. na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów otrzymania jednej nowej akcji o nowej wartości nominalnej, ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy spółki Clean& Carbon Energy S.A. posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o nowej wartości nominalnej, a uprawnienia akcjonariusza, o którym mowa powyżej, do otrzymania, w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o dotychczasowej wartości nominalnej, akcji o nowej wartości nominalnej każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CLEAN&CARBON ENERGY SA
(pełna nazwa emitenta)
C&C ENERGY SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-180Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Miła2
(ulica)(numer)
22 10 10 77091 561 00 15
(telefon)(fax)
ccenergy@ccenergy.plwww.ccenergy.pl
(e-mail)(www)
526-00-33-418012774867
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-21Józef MikołajczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk