• Odbierz prezent
CAVATINA HOLDING S.A.: Warunkowa rejestracja obligacji serii P2022B w KDPW (2022-06-23 14:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr32/2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja obligacji serii P2022B w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 30/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 40.000 (czterdziestu tysięcy) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022B o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 PLN (czterdziestu milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00099 („Obligacje”). Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod warunkiem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAVATINA HOLDING S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-552Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka28B
(ulica)(numer)
+48 536 288 119
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6793154645368028192
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Rafał MalarzPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk