• Odbierz prezent
CARLSON INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów (2021-06-15 22:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent),niniejszym informuje, iż w dniu 15 czerwca 2021 roku otrzymał od Akcjonariusza Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola zawiadomienie następującej treści :
,,Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2) w związku z art.87 ust.1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184,poz.1539 z późn. zm Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola (dalej CVI Ltd) zawiadamia, iż łączny udział CVI Ltd w ogólnej liczbie głosów CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) wynosi 56,12% .
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
W związku z powzięciem w dniu 14 czerwca 2021 roku informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2021 r. wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz objęciem przez CVI Ltd 145.325 akcji serii R w wyniku realizacji umowy nabycia instrumentów finansowych przeprowadzonej poza systemem obrotu zmniejszył się udział CVI Ltd w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów z tych akcji oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz objęciem 145.325 akcji serii R CVI Ltd posiadał łącznie 3.626.787 akcji Spółki w kapitale zakładowym, reprezentujących 65.70% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 3.626.787 głosów w Spółce, co stanowiło 65.70 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału ogólna liczba akcji w Spółce wynosiła 5.520.108 Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosiła 5.520.108.
Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udział w ogólnej liczbie głosów:
Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęciu 145.325 akcji serii R CVI Ltd posiada łącznie 3.772.112 akcji Spółki w kapitale zakładowym po podwyższeniu, reprezentujących 56.12 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 3 772.112 głosów, co stanowił 56,12 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po rejestracji podwyższenia kapitału ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 6.721.685. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 6.721.685.
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.
Brak jest osób, o których mowa w atr.87 ust.1 pkt3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariusza.
Jednocześnie, zgodnie z art.69 ust.4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, CVI Ltd informuje, że dopuszcza zwiększenie zaangażowania w Spółkę w ciągu nadchodzących 12 miesięcy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ESPI Current report No. 15 / 2021
Legal basis :Article 70 point 1 of the Act on Public Offering - acquisition or disposal of a significant block of share
Public Chancellery
Subject Notification of change in shareholding in the total number of votes.
The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (the Company, the Issuer), hereby informs that on 15 June 2021 it received the following notification from a Shareholder Carlson Ventures International Limited with its registered office in Tortola :"On the basis of Article 69(1)(2) in connection with Article 87(1)(2) of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies (Journal of Laws of 2005 No. 184, item 1539 with later amendments Carlson Ventures International Limited with its registered office in Tortola (hereinafter "CVI Ltd") announces that the total share of CVI Ltd in the total number of votes of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter "the Company", "the Issuer") amounts to 56.12%.
Date and type of event causing the change in the shareholding concerned by the notificationIn connection with the receipt on 14 June 2021 of information on the registration by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register on 25 May 2021 of an increase in the Issuer's share capital and the acquisition by CVI Ltd of 145,325 series R shares as a result of the implementation of a contract for the acquisition of financial instruments conducted outside the trading system, the share of CVI Ltd in the Issuer's share capital and the total number of votes in the Company decreased.
The number of shares held before the change and their percentage share in the Company's share capital and the number of votes attached to those shares and percentage share in the total number of votes:
Prior to the registration of the increase in the Company's share capital and the acquisition of 145,325 series R shares, CVI Ltd held a total of 3,626,787 shares in the Company's share capital, representing 65.70% of the Company's share capital, entitling it to exercise 3,626,787 votes in the Company, representing 65.70% of the total number of votes in the Company.
Prior to the registration of the capital increase, the total number of shares in the Company was 5,520,108 The total number of votes at the Company's general meeting of shareholders was 5,520,108.
The number of shares and their percentage share in the Company's share capital and the number of votes attached to those shares and their percentage share in the total number of votes:
Following the registration of the capital increase and the acquisition of 145,325 series R shares, CVI Ltd holds a total of 3,772,112 shares in the Company's share capital after the increase, representing 56.12% of the Company's share capital, entitling it to exercise 3,772,112 votes, which represented 56.12% in the total number of votes in the Company.
Following the registration of the capital increase, the total number of shares in the Company is 6,721,685. The total number of votes at the Company's general meeting of shareholders is 6,721,685.
There are no subsidiaries of the shareholder making the notification who hold the Company's shares.
There are no persons referred to in Article 87, section 1, item 3, letter c of the above mentioned Act in relation to the shareholder.
At the same time, in accordance with article 69.4.5 and 69.4.6 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, as amended, CVI Ltd announces that it is willing to increase its shareholding in the Company in the coming 12 months.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-15Aleksander GruszczyńskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk