• Odbierz prezent
CARLSON INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 15 % w ogólnej liczbie głosów (2021-06-15 20:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 15 % w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent),niniejszym informuje, iż w dniu 15 czerwca 2021 roku otrzymał od Akcjonariusza pana Artura Jędrzejewskiego zawiadomienie następującej treści :
„Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2) w związku z art.87 ust.1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184,poz.1539 z późn. zm. zawiadamiam, iż łączny mój udział w ogólnej liczbie głosów CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) wynosi 14,08%.
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
W związku z powzięciem w dniu 14 czerwca 2021 roku informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2021 r. wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz objęciem przez mnie 23.750 akcji serii R w wyniku realizacji umowy nabycia instrumentów finansowych przeprowadzonej poza systemem obrotu mój udział w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce osiągnął mniej niż 15 % i wynosi 14,08%.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów z tych akcji oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz objęciem 23.750 akcji serii R posiadałem 922.815 akcji Spółki w kapitale zakładowym, reprezentujących 16,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 922.815 głosów w Spółce, co stanowiło 16,72 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed rejestracją podwyższenia kapitału ogólna liczba akcji w Spółce wynosiła 5.520.108. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosiła 5.520.108.
Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udział w ogólnej liczbie głosów:
Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęciu 23.750 akcji serii R posiadam 946.565 akcji Spółki w kapitale zakładowym, reprezentujących 14,08 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 946.565 głosów, co stanowił 14.08 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po rejestracji podwyższenia kapitału ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 6.721.685. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 6.721.685.
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.
Brak jest osób, o których mowa w atr.87 ust.1 pkt3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariusza.
Jednocześnie, zgodnie z art.69 ust.4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, informuję, że dopuszczam zwiększenie zaangażowania w Spółkę w ciągu nadchodzących 12 miesięcy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ESPI Current report No. 13 / 2021
Legal basis :Article 70 point 1 of the Act on Public Offering - acquisition or disposal of a significant block of share.
Public ChancellerySubject: Notification of going below the threshold of 15% of the total number of votes.
The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A., with its registered office in Warsaw (the Company, the Issuer), hereby announces that on 15 June 2021 it received the following notification from a Shareholder, Mr Artur Jędrzejewski:
"On the basis of article 69 section 1 point 2) in connection with article 87 section 1 point 2) of the Act of 29 July 2005 on public offering and the conditions for introducing financial instruments to the organized trading system and on public companies (Journal of Laws of 2005 No. 184, item 1539 as amended) I notify that my total share in the total number of votes at CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the "Company", "Issuer") amounts to 14.08%.
Date and type of event causing the change in the shareholding concerned by the notification.
In connection with the receipt on 14 June 2021 of information on the registration of an increase in the Issuer's share capital by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register on 25 May 2021 and my acquisition of 23,750 series R shares as a result of the performance of an agreement on the purchase of financial instruments conducted outside the trading system, my share in the Issuer's share capital and in the total number of votes in the Company decreased to less than 15% and amounts to 14.08%.
The number of shares held before the change and their percentage share in the Company's share capital and the number of votes attached to those shares and percentage share in the total number of votes: Prior to the registration of the increase in the Company's share capital and the acquisition of 23,750 series R shares, I held 922,815 shares in the Company's share capital, representing 16.72% of the Company's share capital, entitling me to exercise 922,815 votes in the Company, which represented 16.72% in the total number of votes in the Company.
Prior to the registration of the capital increase, the total number of shares in the Company was 5,520,108. The total number of votes at the Company's general meeting of shareholders was 5,520,108.
The number of shares and their percentage share in the Company's share capital and the number of votes attached to those shares and their percentage share in the total number of votes:
Following the registration of the share capital increase and the acquisition of 23,750 series R shares, I hold 946,565 shares in the Company's share capital, representing 14.08% of the Company's share capital, entitling me to exercise 946,565 votes, which represented 14.08% of the total number of votes in the Company.
Following registration of the capital increase, the total number of shares in the Company is 6,721,685. The total number of votes at the Company's general meeting of shareholders is 6,721,685.
There are no subsidiaries of the shareholder making the notification who hold the Company's shares.
There are no persons referred to in Article 87, section 1, item 3, letter c of the above mentioned Act in relation to the shareholder.
At the same time, in accordance with Article 69(4)(5) and (6) of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, as amended, I hereby announce that I am permitted to increase my involvement in the Company in the coming 12 months."  

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-15Aleksander GruszczyńskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk