• Odbierz prezent
CARLSON INVESTMENTS S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021r. oraz informacja w sprawie planowanego Połączenia i przyjęcia statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta (2021-12-02 21:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2021
Data sporządzenia: 2021-12-02
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021r. oraz informacja w sprawie planowanego Połączenia i przyjęcia statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do prowadzonej przez Emitenta procedury połączenia na podstawie Planu Połączenia z dnia 27 października 2021r. opublikowanego raportem bieżącym nr 31/2021 oraz w nawiązaniu do zwołanego w tym przedmiocie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 grudnia 2021r. raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 8 listopada 2021r., niniejszym odwołuje zwołane na dzień 7 grudnia 2021r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021r. uzasadnione jest zamknięciem emisji akcji serii S, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 38/2021 z dnia 2 grudnia 2021r.w systemie EBI oraz związanym z tym faktem podwyższeniem kapitału zakładowego. Zamknięcie emisji akcji serii S powoduje konieczność niezwłocznej rejestracji zmiany Statutu zarówno w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji Spółki. Zmiana brzmienia Statutu Spółki związana z zamknięciem emisji akcji serii S bezpośrednio wpływa na docelowe brzmienie Statutu Emitenta jako Spółki Europejskiej stąd konieczność uwzględnienia opisanych wyżej zmian w uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które będzie podejmowało decyzję w przedmiocie połączenia oraz brzmienia Statutu Emitenta jako Spółki Europejskiej.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że niezwłocznie zostaną podjęte kroki niezbędne do uwzględnienia powyższych zmian ramach procedury łączenia w celu przyjęcia statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta a także, że zostanie zwołane kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad jaki obejmowało odwołane Zgromadzenie zwołane na dzień 7 grudnia 2021r.
O dalszym przebiegu procedury łączenia w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej Emitent będzie informował na bieżąco w formie raportów bieżących oraz na swojej stronie internetowej.

Current Report No. 36./2021
Date of preparation: 02-12-2021
Company: CARLSON INVESTMENTS S.A.
Topic: Cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for December 7, 2021 and information regarding the proposed Merger and the adoption of European Company status by the Issuer.
Legal Basis: MAR 17
Contents of the Report:
The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw, with reference to the merger procedure conducted by the Issuer on the basis of the Merger Plan of 27 October 2021, published in current report No. 31/2021 in and with reference to the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for 7 December 2021 in current report No. 33/2021 dated 8 November 2021 hereby cancels the Extraordinary General Meeting convened for December 7, 2021.
Cancellation of the Extraordinary General Meeting convened for 7 December 2021. The cancellation of the Extraordinary General Meeting convened for 7 December 2021 is justified by the closing of the issue of series S shares, about which the Company informed in current report no. 38/2021 dated 2 December 2021 in the EBI system, and the related share capital increase. The closing of the issue of series S shares necessitates immediate registration of the amendment to the Articles of Association both in respect of the amount of share capital and the number of the Company's shares. The change in the wording of the Company's Articles of Association related to the closing of the issue of series S shares directly affects the target wording of the Issuer's Articles of Association as a European Company, hence the necessity to include the above-described changes in the resolutions of the Extraordinary General Meeting, which will take a decision on the merger and the wording of the Issuer's Articles of Association as a European Company.
At the same time the Issuer's Management Board informs that immediately the necessary steps will be taken to incorporate the above changes into the merger procedure in order for the Issuer to adopt the status of a European Company, and that another Extraordinary General Meeting will be convened with the same agenda as the cancelled Meeting convened for December 7, 2021.
The Issuer will keep you informed about the further course of the merger procedure in order to obtain the status of a European Company in the form of current reports and on its website.

Persons representing the company
Aleksander Gruszczyński - President of the Management Board


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 36./2021
Date of preparation: 02-12-2021
Company: CARLSON INVESTMENTS S.A.
Legal Basis: MAR
Topic: Cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for December 7, 2021 and information regarding the proposed Merger and the adoption of European Company status by the Issuer.
Contents of the Report:The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw, with reference to the merger procedure conducted by the Issuer on the basis of the Merger Plan of 27 October 2021, published in current report No. 31/2021 in and with reference to the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for 7 December 2021 in current report No. 33/2021 dated 8 November 2021 hereby cancels the Extraordinary General Meeting convened for December 7, 2021.Cancellation of the Extraordinary General Meeting convened for 7 December 2021.
The cancellation of the Extraordinary General Meeting convened for 7 December 2021 is justified by the closing of the issue of series S shares, about which the Company informed in current report no. 38/2021 dated 2 December 2021 in the EBI system, and the related share capital increase. The closing of the issue of series S shares necessitates immediate registration of the amendment to the Articles of Association both in respect of the amount of share capital and the number of the Company's shares. The change in the wording of the Company's Articles of Association related to the closing of the issue of series S shares directly affects the target wording of the Issuer's Articles of Association as a European Company, hence the necessity to include the above-described changes in the resolutions of the Extraordinary General Meeting, which will take a decision on the merger and the wording of the Issuer's Articles of Association as a European Company.
At the same time the Issuer's Management Board informs that immediately the necessary steps will be taken to incorporate the above changes into the merger procedure in order for the Issuer to adopt the status of a European Company, and that another Extraordinary General Meeting will be convened with the same agenda as the cancelled Meeting convened for December 7, 2021.
The Issuer will keep you informed about the further course of the merger procedure in order to obtain the status of a European Company in the form of current reports and on its website.

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CARLSON INVESTMENTS S.A.FINANSE
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-125Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater49/1106
(ulica)(numer)
48 662 989 99922 328-80-66
(telefon)(fax)
office@carlsoninvestments.plwwwcarlsoninvestments.pl
(e-mail)(www)
6342463031277556406
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-02Aleksander GruszczyńskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk