• Odbierz prezent
CAPITEA S.A.: raport finansowy (2023-09-29 00:39)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2023-09-29
CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITEA S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II19
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
biuro@capitea.plwww.capitea.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody68 34761 51915 38714 278
Zysk (strata) ze sprzedaży23 333(25 225)5 253(5 855)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(5 860)(53 869)(1 319)(12 503)
Zysk (strata) brutto(123 530)(153 857)(27 810)(35 709)
Zysk (strata) netto(123 591)(153 945)(27 823)(35 730)
Amortyzacja(5 799)(7 766)(1 305)(1 802)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(33 568)320 316(7 557)74 344
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej28 8441 3456 493312
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(31 307)(204 578)(7 048)(47 481)
Przepływy pieniężne netto razem(36 031)117 083(8 111)27 174

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy - według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 30 września 2020 roku – 4,5268 oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585

poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 września danego roku – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku - 4,4420, od 1 stycznia do 30 września 2019 roku – 4,3086.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Capitea_SA_zawierajace_jednostkowe_dane_finansowe_za_3_kwartały_2020_roku.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2023-09-29Radosław BarczyńskiPrezes Zarządu


2023-09-29Ewa ZakowiczCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk