• Odbierz prezent
CAPITEA S.A.: raport finansowy (2021-09-24 23:02)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-24
CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITEA S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-781Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pileckiego63
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
sekretariat@getbacksa.plwww.getbacksa.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody29 286(224 676)6 830(52 996)
Zysk (strata) ze sprzedaży(24 420)(365 268)(5 695)(86 158)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(48 823)(552 926)(11 386)(130 422)
Zysk (strata) brutto(106 686)(897 901)(24 880)(211 794)
Zysk (strata) netto(106 765)(898 128)(24 898)(211 848)
Amortyzacja(5 373)(12 349)(1 253)(2 913)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej318 613(217 349)74 303(51 268)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej995(100 445)232(23 693)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(191 888)243 435(44 750)57 421
Przepływy pieniężne netto razem127 720(74 359)29 785(17 540)
Aktywa trwałe88 19164 09620 74114 906
Inwestycje długoterminowe62 46249 65214 69011 547
Należności krótkoterminowe14 70936 8083 4598 560
Inwestycje krótkoterminowe603 4271 082 369141 916251 714
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne223 14695 32652 48022 169
Kapitał własny(2 345 475)(2 241 084)(551 617)(521 182)
Zobowiązania długoterminowe11 2561 2582 647293
Zobowiązania układowe2 617 7242 551 267615 645593 318
Zobowiązania krótkoterminowe488 419781 456114 868181 734
Rezerwy158 401183 93337 25342 775

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

1. poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy - według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 28 czerwca 2019 roku – 4,2520 oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku- 4,3000

2. poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku - 4,2880, od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 4, 2395.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
2.SSF1H2019.pdf2.SSF1H2019
3.sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_1h2019.pdf3.sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_1h2019
4.Oswiadczenie_zarzadu_truandfairview.pdf4.Oswiadczenie_zarzadu_truandfairview
5.Raport_z_przegląduSSF1H2019.pdf5.Raport_z_przegląduSSF1H2019
6.Stanowisko_Zarzadu_dot_opinii_SSF1H2019.pdf6.Stanowisko_Zarzadu_dot_opinii_SSF1H2019
Opinia_RN_do_stanowiska_Zarzadu.pdfOpinia_RN_do_stanowiska_Zarzadu
2.JSF1H2019.pdf2.JSF1H2019
5.Raport_z_przegląduJSF1H2019.pdf5.Raport_z_przegląduJSF1H2019
6.Stanowisko_Zarzadu_dot_opinii_JSF1H2019.pdf6.Stanowisko_Zarzadu_dot_opinii_JSF1H2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-24Radosław BarczyńskiPrezes Zarządu
2021-09-24Tomasz StramaWiceprezes Zarządu
2021-09-24Paulina PietkiewiczCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk