• Odbierz prezent
CAPITAL PARK S.A.: raport finansowy (2021-03-19 23:56)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-19
CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITAL PARK S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Klimczaka1
(ulica)(numer)
22 318 88 88
(telefon)(fax)
biuro@capitalpark.plwww.capitalpark.pl
(e-mail)(www)
1080009913142742125
(NIP)(REGON)
259400XAZHCG0XWR21300000373001
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019

Nieruchomości inwestycyjne
1 171 354,00890 770,00253 826,00209 175,00
Nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej1 120 821,00851 894,00242 875,00200 046,00
MSSF 16 – prawo wieczystego użytkowania gruntów50 533,0038 876,0010 950,009 129,00
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
148 853,00590 988,0032 256,00138 778,00
Aktywa dostępne do sprzedaży582 469,00543 350,00126 218,00127 592,00
Aktywa dostępne do sprzedaży w wartości godziwej555 738,00519 431,00120 425,00121 975,00
MSSF 16 – prawo wieczystego użytkowania gruntów10 657,0010 657,002 309,002 502,00
Środki pieniężne w ramach aktywów dostępnych do sprzedaży
16 074,0013 262,003 483,003 115,00
Aktywa razem2 019 830,002 141 977,00437 685,00502 989,00
Zobowiązania oprocentowane, w tym instrumenty finansowe808 278,00706 202,00175 149,00165 833,00
Zobowiązania razem1 030 253,00901 171,00223 250,00211 617,00
Aktywa netto (NAV)989 577,001 240 806,00214 435,00291 371,00
Liczba akcji108 333 998,00107 892 737,00108 333 998,00107 892 737,00
NAVPS 9,1311,501,982,70
Zobowiązania netto do aktywów razem32,8547,4932,8547,49
Zobowiązania netto do kapitałów własnych0,650,080,140,02
Przychody operacyjne57 621,00123 730,0012 879,0028 763,00
Zysk operacyjny netto40 393,0091 759,009 028,0021 331,00
Marża70,0074,0070,0074,00
Koszty ogólnego zarządu i koszty funkcjonowania spółek-17 064,00-25 216,00-3 814,00-5 862,00
Zysk ze zbycia jednostek zależnych585,00134 982,00131,0031 378,00
Zysk z działalności operacyjnej skorygowany o aktualizację
wyceny nieruchomości
25 831,00204 885,005 773,0047 628,00
Zysk/strata z aktualizacji wyceny nieruchomości 46 261,00162 417,0010 340,0037 756,00
Zysk/strata z działalności
operacyjnej
72 092,00367 302,0016 113,0085 384,00
Zysk/strata netto przypadający
na akcjonariuszy spółki dominującej
-23 739,00262 938,00-5 306,0061 123,00
EPS -0,222,44-0,050,57
Przepływy z działalności
operacyjnej
18 478,0085 788,004 130,0019 943,00
Przepływy z działalności
inwestycyjnej
-249 268,00385 645,00-55 713,0089 648,00
Przepływy z działalności
finansowej
-236 600,0022 479,00-52 881,005 226,00
DO PRZELICZENIA DANYCH BILANSOWYCH ZASTOSOWANO KURSY ŚREDNIE NBP OBOWIĄZUJĄCE ODPOWIEDNIO NA DZIEN 31 GRUDNIA 2020 R. 4,6148 ORAZ NA 31 GRUDNIA 2019 4,2585. DO PRZELICZENIA DANYCH WYNIKOWYCH, SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZASTOSOWANO KURSY ŚREDNIE NBP WYLICZONE ODPOWIEDNIO DLA OKRESÓW OD1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 4,4742 ORAZ OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 4,3018.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF CP SA.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie zarzadu.zipSprawozdanie Zarzadu
GK Capital Park_Sprawozdanie z badania 2020_2021.03.19.zipSprawozdanie z badania
List zarzadu.zipList zarzadu
Ocena RN dot sprawozdania z działalności GK CPSA i SF GK CPSA.xhtmlOswiadczenie RN
Oswiadczenie RN GK CPSA.xhtmlOswiadczenie RN

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk