• Odbierz prezent
CAPITAL PARK S.A.: raport finansowy (2021-03-19 23:52)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-19
CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITAL PARK S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Klimczaka1
(ulica)(numer)
22 318 88 88
(telefon)(fax)
biuro@capitalpark.plwww.capitalpark.pl
(e-mail)(www)
1080009913142742125
(NIP)(REGON)
259400XAZHCG0XWR21300000373001
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Aktywa razem 1 211 770,001 622 606,00262 583,00381 027,00
Inwestycje w jednostki zależne409 158,00447 363,0088 662,00105 052,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 125 355,00129 538,0027 164,0030 419,00
Kapitał własny991 530,001 245 159,00214 859,00292 394,00
Zobowiązania długoterminowe105 928,00136 296,0022 954,0032 006,00
Zobowiązania krótkoterminowe114 313,00241 151,0024 771,0056 628,00
Przychody z tytułu dywidend0,00125 000,000,0029 058,00
Zysk/Strata z działalności operacyjnej-28 204,00286 266,00-6 304,0066 546,00
Zysk/Strata brutto-14 705,00284 252,00-3 287,0066 078,00
Zysk/Strata netto-26 127,00273 197,00-5 840,0063 508,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 044,00-7 279,00-1 574,00-1 692,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej397 749,0090 994,0088 899,0021 153,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-422 219,0016 689,00-94 368,003 880,00
DO PRZELICZENIA DANYCH BILANSOWYCH ZASTOSOWANO KURSY ŚREDNIE NBP OBOWIĄZUJĄCE ODPOWIEDNIO NA DZIEN 31 GRUDNIA 2020 R. 4,6148 ORAZ NA 31 GRUDNIA 2019 4,2585. DO PRZELICZENIA DANYCH WYNIKOWYCH, SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZASTOSOWANO KURSY ŚREDNIE NBP WYLICZONE ODPOWIEDNIO DLA OKRESÓW OD1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 4,4742 ORAZ OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 4,3018.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
JSF CP SA.zipSprawozdanie finansowe
Sprawozdanie zarzadu.zipSprawozdanie Zarzadu
Capital Park Jedn_Sprawozdania z Badania 2020_2021.03.19.zipSprawozdanie z badania
List zarzadu.zipList Zarzadu
Ocena RN dot sprawozdania z dzialalnosci CPSA i SF CPSA.xhtmlOswiadczenie RN
Oswiadczenie RN CPSA.xhtmlOswiadczenie RN

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk