• Odbierz prezent
CANAL+ POLSKA SA jednak nie wejdzie na giełdę! IPO odwołane!

TVN Media sp. z o.o. oraz Liberty Global Ventures Holding B.V. („Akcjonariusze Sprzedający”) wspólnie zadecydowali o odwołaniu planowanej pierwszej oferty publicznej akcji CANAL+ Polska S.A. („Oferta”). Decyzja ta jest związana ze zmiennością na rynkach finansowych w ostatnim czasie, wpływającą negatywnie na możliwość przeprowadzenia Oferty. Intencją Akcjonariuszy Sprzedających jest powrót to planów przeprowadzenia Oferty, kiedy sytuacja na rynkach finansowych będzie bardziej sprzyjająca.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być pełne i kompletne. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie mogą być wykorzystywane jako podstawa dla żadnych celów ani nie należy polegać na ich kompletności, rzetelności i prawidłowości. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby CANAL+ Polska S.A. („Spółka”) lub którykolwiek z jej podmiotów powiązanych bądź Liberty Global Ventures Holding B.V. lub TVN Media sp. z o.o. lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych (łącznie, “Akcjonariusze Sprzedający”) wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem. Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio w do Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym terytoriów zależnych i posiadłości zamorskich Stanów Zjednoczonych i Dystryktu Kolumbii), Australii, Kanady, Japonii lub RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów w danej jurysdykcji Akcje, o których mowa w niniejszym komunikacie ani prospekt z nimi związany nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Niniejszy komunikat nie jest skierowany do osób znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym na terytoriach i posiadłościach Stanów Zjednoczonych Ameryki, w jakimkolwiek stanie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz w Dystrykcie Kolumbii) innych niż „kwalifikowani nabywcy Instytucjonalni” (ang. qualified institutional buyers), zgodnie z definicją tego terminu w Przepisie 144A (ang. Rule 144A) („Przepis 144A”) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub na podstawie innego wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki przeprowadzanej na terytorium Polski oraz w związku z odwołaniem takiej oferty papierów wartościowych, o którym mowa w niniejszym komunikacie prasowym.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów ani nie stanowi on porady prawnej, podatkowej lub finansowej.

W Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat prasowy jest rozpowszechniany tylko do i będzie przeznaczony jedynie dla „Inwestorów Kwalifikowanych” w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego, którzy: (i) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestycji i są objęci definicją „profesjonalnych inwestorów” w rozumieniu artykułu 19(5) zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 roku („Zarządzenie”), lub (ii) którzy są podmiotami o wysokiej wartości netto i innymi osobami, którym tego rodzaju komunikat może być przekazany, objętymi postanowieniami artykułu 49(2)(a) do (d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby zwane są dalej łącznie „właściwymi osobami”). Osoby niebędące właściwymi osobami nie mogą działać na podstawie ani polegać na niniejszym komunikacie prasowym. Osoby rozpowszechniające niniejszy komunikat muszą się upewnić, że takie rozpowszechnianie jest zgodne z prawem.

W stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż Wielka Brytania, niniejszy komunikat prasowy kierowany jest wyłącznie do, a papiery wartościowe, o których w nim mowa będą oferowane jedynie Inwestorom Kwalifikowanym lub w innych okolicznościach podlegającym przepisom art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Prospektowego.

BofA Securities Bank Europe SA, J.P Morgan Securities plc oraz Santander Bank Polska S.A. („Menedżerowie Oferty”) działają w związku z Ofertą wyłącznie na rzecz Spółki oraz Akcjonariuszy Sprzedających, a nie jakiejkolwiek innej osoby. Nie będą oni uznawali jakiejkolwiek innej osoby jako ich klienta w związku z Ofertą i nie będą odpowiedzialni wobec kogokolwiek, za wyjątkiem Spółki oraz Akcjonariuszy Sprzedających, z tytułu ochrony należnej ich klientom lub udzielania porad w związku z Ofertą, w związku z treścią niniejszego komunikatu lub jakąkolwiek inną sprawą, transakcją lub porozumieniem, o którym mowa w niniejszym komunikacie.

Żaden z Menedżerów Oferty lub Akcjonariuszy Sprzedających, Spółka ani żaden z ich dyrektorów, członków organów, pracowników, doradców lub pełnomocników nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu – ani nie składa, wprost lub w sposób dorozumiany, żadnych oświadczeń ani zapewnień w przedmiocie – prawdziwości, rzetelności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale (ani w przedmiocie tego, czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w niniejszym materiale) albo innych informacji dotyczących Spółki, jej podmiotów zależnych lub powiązanych, niezależnie od tego, czy w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej oraz niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, jak również z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszego komunikatu lub jego zawartości albo powstałych w jakikolwiek sposób w związku z niniejszym komunikatem lub jego zawartością.

Spółka, Akcjonariusze Sprzedający jak również Menedżerowie Oferty wraz z ich odpowiednimi podmiotami powiązanymi,

wyraźnie zrzekają się wszelkich obowiązków lub zobowiązań w zakresie aktualizowania, weryfikowania lub korygowania

jakichkolwiek stwierdzeń zawartych w niniejszym komunikacie, tak w przypadku powstania nowych informacji, jak i zajścia

przyszłych zdarzeń lub w innych przypadkach.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk